Сегашният ВСС остава да действа до образуването на новия

Парламентът трябва да избере членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) от своята квота до 28 септември. Това предвиждат текстове от законопроекта за съдебната власт, които бяха обсъдени от депутатите на второ четене на извънредно заседание в понеделник. Очаква се гласуването да бъде във вторник на ново извънредно заседание на парламента.

Новият ВСС ще се смята за конституиран, когато има избрани и по право поне две трети от общия брой на членовете му. Тогава ще се прекрати мандатът на сега действащия ВСС.

Предложения за главен инспектор и инспектори в Инспектората към ВСС могат да се правят до 15 октомври 2007 г., като се предвижда главният инспектор и инспекторите да встъпят в длъжност в едномесечен срок от деня на избора им.

Предлага се в тримесечен срок от влизането на закона в сила Министерският съвет да осигури работни помещения за дейността на Инспектората към ВСС.

В проектозакона е записано още, че се запазва Инспекторатът към министъра на правосъдието. Предлага се той да съхранява и обобщава получената от органите на съдебната власт информация за образуването, движението и приключването на съдебните, прокурорските и следствените дела, на изпълнителните дела и на делата по вписванията.

Инспекторатът да подпомага министъра на правосъдието при осъществяване на правомощията му по изготвяне на предложения и становища за тълкувателни решения или тълкувателни постановления, предвиждат още текстовете.

Инспекторатът към министъра се предлага да проверява и дейността по образуването, движението и приключването на изпълнителните дела на държавните съдебни изпълнители, на частните съдебни изпълнители, на делата по вписванията и да обобщава и анализира практиката по тези дела.

Той ще  проверява и анализира и дейността на нотариусите.

Инспекторатът трябва да осъществява контрол за правилното организиране и провеждане на стажа за придобиване на юридическа правоспособност и да участва в провеждането на изпита за придобиване на юридическа правоспособност, предвиждат обсъдените текстове.

Предлага се главният инспектор в този инспекторат да се назначава от министъра на правосъдието за срок 5 години, а инспекторите - за срок 4 години, без ограничение за следващо назначаване.

Споделяне

Още от България