Шест сектора в България с потенциал за растеж въпреки кризата

Поне шест сектора в българската икономика имат потенциал да отбележат растеж тази година въпреки общата икономическа криза, която завладя света и не отмина и България. Това се казва в анализ за икономическата ситуация в България, изготвен от експерти на търговска банка MKB Юнионбанк и разпространен в понеделник.

Отрасли с потенциал за растеж, са хранително-вкусовата промишленост, дистрибуцията на лекарства и козметика, технологиите и комуникациите, пречиствателните и рециклиращи съоръжения, възобновяемите енергоизточници и пътното строителство. Добрите проекти в тези сектори ще продължат да получават по-лесен достъп до банково финансиране и през 2009 г., въпреки глобалното свиване на кредитния ръст. За България очакванията са заемите за граждани и фирми да се повишат на годишна база едва с 5%.

В резултат на кризата инвестиционната активност се очаква да се свие през 2009 г., което ще доведе до спад във вътрешното потребление и намаляване на отпуснатите кредити. Прогнозният ръст на БВП е в рамките на 1.8-2.0% за 2009 г., но не е изключено при един по-силно негативен сценарий на “твърдо приземяване” ръстът да е нулев или отрицателен, смятат анализаторите.

Сектори с потенциал за растеж

Хранително-вкусовата промишленост е един от малкото сектори с нарастване на производство и продажби (около 3%) на годишна база в края на 2008 г., отбелязва се ръст и в оборотите на хранителните вериги. Потенциалът на този сектор се дължи на по-големите домакински бюджети за храни и напитки; повечето поръчки към местните производители от растящия брой търговски вериги; европейско финансиране на производителите.

Вътрешният пазар на лекарства и свързани с това продукти (козметика, хранителни добавки) продължава да нараства през 2008 г. Това дава основание да се прогнозира, че

дистрибуторите на лекарства и козметика ще останат относително незасегнати от кризата. Освен това се увеличават средствата от държавния бюджет за здравеопазване, както и нараства значението на здравно-осигурителните фондове.

Високите технологии и комуникациите също остават слабо засегнати от кризата. Ръстът на произведения продукт в сектора през 2008 г. се очаква да е 10%. Засилва се търсенето на софтуерни продукти и предлагането на аутсорсинг услуги. Очакванията са и през 2009 г. този сектор да продължи да отчита растеж.

Пречиствателните и рециклиращи съоръжения ще продължат да показват своя потенциал за нарастване, движен главно от интереса на държавата и общините за изграждане на заводи за рециклиране, както и нуждата от филтри и съоръжения от промишлеността.

Стратегията на ЕС за повишаване на дела на възобновяемите енергоизточници (ВЕИ)

в общото енергопроизводство (16% за България до 2020 г. спрямо 6.6% през 2007 г.) превръща и този отрасъл в устойчив на влиянията на финансовата криза.

Незадоволителното състояние на пътната инфраструктура, започнатите проекти за пречиствателни станции, както и предстоящият избор на изпълнители за магистрала Тракия и други пътни отсечки предпазват сектора на инфраструктурно (пътно) строителство от негативното влияние на кризата. Допълнително ще допринесе увеличаването на държавните разходи за инфраструктура през 2009 г. в пакета антикризисни мерки, както и усвояването на средства от оперативна програма "Транспорт" (2 млрд. евро до 2013 г.).

Потърпевшите от кризата браншове

Като най-потърпевши от кризата се очертават строителството и недвижимите имоти, металургията и добивната промишленост, машиностроенето, химическата промишленост, транспортът, текстилът и шивашката промишленост, туризмът.

Пред строителството най-голямата заплаха са реализацията на готовите обекти, липсата на финансиране, спадът в печалбата, заплахата от фалит на по-малките фирми.

За металургичния сектор заплахите са свързани най-вече с намаляване на търсенето на метали на световните пазари, продължаващото поевтиняване на продукцията, свиване на търсенето.

Съкращаване на поръчките от чужбина, загуба на експортни пазари, трайно съкращаване на производство поради рецесия на световната икономика са сред основните трудности пред машиностроенето в България.

При химическата индустрия това са свръхпредлагането на химически продукти на световните пазари и загуба на доверие поради неизпълнени поръчки в резултат на липсата на природен газ.

При транспортните фирми най-сериозните предизвикателства са свързани с по-ниския обем на превозените товари. Това се случва поради забавянето на икономиката и намаляване на печалбата в сектора. Възможни са и фалити на по-малките фирми.

Шивашките предприятия, които бележеха сериозен ръст през изминалите години, сега се изправят пред трудности като изтегляне на инвестиции от страната, ценови дъмпинг от вносна продукция и намаляване на продукцията на ишлеме.

Въпреки отчетения ръст на чуждите туристи у нас от 14,6 % през изминалата година, сериозно предизвикателство през 2009 г. пред отрасъла ще бъде по-малкият брой туристи, отменените резервации, скъсяването на престоя и намаляването на бизнес посещенията.

Колапсът на фондовата борса може да не се повтори

През 2008 г. Българска фондова борса (БФБ) претърпя най-значителния спад от своето създаване досега. Основният индекс на “сините чипове” – СОФИКС, загуби цели 79.71% от стойността си през годината. СОФИКС се оказа най-губещият индекс в Източна Европа, изпреварвайки по негативен резултат сръбския BELEX15 и украинския PFTS. Пазарната капитализация на БФБ се стопи над два пъти и спадна до 18.5% спрямо БВП, докато година по-рано бе 51.3% от БВП.

Въпреки преобладаващия песимизъм на фондовата борса, очакванията на анализаторите на МКБ Юнионбанк са тя да отбележи ръст спрямо края на 2008 г. от 10%. Това може да стане чак през втората половина на годината при по-ясно очертаване на дълбочината на влияние на кризата върху икономиката, като през първото полугодие на 2009 г. е възможно спадът на СОФИКС да продължи още малко. В сравнение със сегашната му стойност около 280 пункта, това означава ръст от около 40% до края на годината.

Забавяне на лизинга и небанковото кредитиране през 2009 г

В края на септември 2008 г. вземанията на лизинговите дружества са 5.43 млрд. лв. (8.2% от прогнозния БВП), което представлява нарастване от 77.7% спрямо същия месец на предната година, когато те са били 5.4% от БВП. За наблюдавания период на 2008 г. забавянето в сектора е несъществено, като за сравнение в края на 2007 г. годишният ръст беше 83.1%. Очакванията за 2009 г. обаче са за трайна тенденция на забавяне на растежа, доколкото лизинговите компании ползват банково финансиране и лихвите по лизинговите договори забележимо се покачват.

Към края на септември 2008 г. вземанията по кредити на небанковите дружества, специализирани в кредитиране, са 2.70 млрд. лв. (4.1% от прогнозния БВП ), което представлява увеличение от 32.7% спрямо декември 2007 г., когато те са формирали 3.1% от БВП.

Тенденцията за рязко намаляване на ръста в отпусканите от тези дружества кредити е ясно забележима от началото на 2008 г., като през третото тримесечие ръстът спада до 5.6%. Вероятно тя ще продължи и през 2009 г. в унисон с наблюдаваната тенденция при банковите кредити.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?