Шулева премахва разликата български - чужд инвеститор, дели ги по обема на вложенията

Българските и чуждестранните инвеститори получават еднакъв статут и се разделят на три групи според обема на инвестициите - от 10 до 50 млн.лв., от 50 до 100 млн. и над 100 млн.лева.

Законът ще предвижда и санкции за неспазване на сроковете за административно обслужване.

За всеки инвеститор от втори клас ще отговаря по един служител от Българската агенция за инвестиции (сега Агенция за чуждестранни инвестиции) , който ще бъде упълномощен да го представя пред всички административни органи в страната и те ще бъдат задължени да му оказват съдействие.

Третият клас инвеститори - с вложения над 100 млн.лв., ще получават и държавни помощи, които ще се използват за получаване на площадка и изграждане на друга необходима инфраструктура.

Промените в закона за туризма предвиждат да се създаде изпълнителна агенция по туризма към министъра на икономиката. Във ведомството на Лидия Шулева ще остане отдел, който ще се занимава с изготвяне на политика в сектора. Агенцията по туризъм ще се занимава с категоризацията и издаване на лицензи в бранша. През нея ще се осъществяват и европейските програми за подпомагане на туризма.

Това предвиждат промени в закона за чуждестранните инвестиции, подготвяни от министерството на икономиката. На поредица от срещи вицепремиерът и икономически министър Лидия Шулева обсъди промените в този и още три закона - за туризма, за местното самоуправление и за малките и средни предприятия, с работодателски и браншови организации, областни управители и кметове.

Пред медиите Шулева коментира, че след постигнатата финансова стабилизация на страната, трябва да се работи в посока на ускоряване на темповете на икономическия растеж в туризма, малките и средни предприятия и увеличаването на притока на инвестиции.

Председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев подкрепи стремежа на министерството на икономиката да предлага промени в законите, които да премахват административните бариери пред бизнеса. Той напомни, че фирмите продължават да изпитват сериозни затруднения и да губят пари и време при осигуряване на различните изисквани разрешителни, като тези от пожарната и ХЕИ например.

Според председателя на Българската търговско-промишлена палата Божидар Божинов, промените на централно ниво са в правилната посока, но фирмите имат проблеми с общинската администрация. Той изрази надежда, че ще се направи необходимото, за да може и там да се подобри обслужването.

С промените в закона за малките и средните предприятия се предлага сливането на едноименната агенция с агенцията за насърчаване на търговията. Новата структура ще се казва Агенция за малките и средните предприятия и насърчаване на бизнеса. Тя ще се занимава с обучение на мениджърите за участие в програмите на ЕС. Ще се изпълняват и програми свързани с повишаване на конкурентноспособността, насърчаване на износа и подобряване на имиджа.

Лидия Шулева информира, че в момента идеята за откриване на представителства на Българската агенция за инвестиции в определени страни се обсъжда с представители на ЕБВР и Международната финансова корпорация на Световната банка. На базата на получената от тях информация и на разговори с търговските представители на страната в чужбина, ще се прецени точно в кои страни да се изпратят хора.

Шулева уточни, че каквото и решение да бъде взето, то ще бъде проведено в рамките на сегашния щат, отпуснат за търговски представители. Според нея основна цел на служителите в представителствата ще бъде да провокират интерес към предлагани от България инвестиционни проекти.

За разрешаване на проблемите с управлението на курортите, от министерството на икономиката предлага да се създадат саморегулиращи се структури. С промените в закона за местното самоуправление общините ще останат основни управленски единици, но саморегулиращите се организации ще се занимават с вземането на решения за развитие на инфраструктурата и ефективното управление на природните ресурси.

Ще се създаде курортен съвет, чиито членове ще се излъчват от представители на лицензираните лица и категоризираните субекти на територията на курорта. Съветът ще взема решение по отношение на управлението на отпадъците, поддържането на инфраструктурата, осигуряването на вътрешния ред и т.н.

Заместник-министърът на икономиката Димитър Хаджиниколов обясни, че все още се обсъжда как да бъдат разделени приходите от курортна такса между курорта и общината. Имало случаи на общини, които отказвали да инвестират каквато и да е част от получените пари в развитие на инфраструктура на съответния курорт.

Първоначалното предложение било 80% от таксата да остава в курорта, а 20% на общината. Но след обсъждания се стигнало до извода, че всеки случай е специфичен и е трудно да се определи единна ставка за всички курорти.

Националните курорти ще бъдат юридически лица, второстепенни разпоредител с бюджетни кредити към кмета на общината.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: