Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Слънчеви очила за шофьорите и други "провинения" зад уволнението в "Медицинския надзор"

1 коментар
Слънчеви очила за шофьорите и други "провинения" зад уволнението в "Медицинския надзор"

Раздаването на по 300 лева за слънчеви очила на шофьорите без да е доказано по надлежния ред, че те са в риск от ултравиолетови лъчи. Това е сред най-сериозните провинения на вече бившия директор на изпълнителната агенция "Медицински надзор" (ИАМН) Росен Иванов. Той беше уволнен миналата седмица от здравния министър Костадин Ангелов и като мотив беше посочен одит в агенцията, който засякъл множество нарушения. Сред тях - неправомерно харчене на пари  и управление на материални активи, забавено изпращане на наложените санкции към НАП, за да бъдат събрани, както и проблеми с документооборота.

Предистория

Мегаагенцията "Медицински надзор" е натоварена с целия контрол над дейността на всички лечебни заведения - от това дали изпълняват медицинските стандарти, до това искат ли неправомерно пари на пациентите и др. Освен това ѝ е поверен целия регистрационен режим на болниците плюс контрола и координацията на трансплантациите. Самият Иванов излезе в края на миналата седмица с отворено писмо до медиите, в която се обяви за жертва на донос от страна на друга служителка в агенцията Пенка Белева, "известна с цветистото прозвище "Мазератито", която преди години като началник на инспектората в МЗ имаше пръст и в други "чистки" в здравната сфера. 

Служители срещу директора

От одитния доклад, предоставен на Mediapool по Закона за достъп до обществена информация, е видно, че действително одитът първоначално е започнал на 11 август 2020 г. като планова дейност на звеното "Вътрешен одит" в МЗ за консултиране на агенция "Медицински надзор". На 18 август по време на одита на имейла на министъра на здравеопазването е постъпил сигнал от служител на агенция "Медицински надзор", вследствие на което одитиращите е трябвало да проверят цитираните в сигнала твърдения. Проверката обхваща периода 1 април 2019 - 18 август 2020 г. От одита става ясно, че директорът на ИАМН има вътрешна съпротива от страна на свои служители, които са оспорвали начина, по който се провеждат проверките.

Дежа вю

Макар Иванов да твърди, че е уволнен без да му бъде дадена възможност да се защити и даде обяснения за отправените обвинения, от одитния доклад е видно, че той е дал обяснения за всеки един от спорните казуси в агенцията, т.е. неговата гледна точка и защита присъства в доклада, въз основа на който здравният министър е преценил да го уволни. Като цяло засечените нарушения в одита изглеждат изсмукани от пръстите на фона на предходни проверки в предшественика на ИАМН – агенция "Медицински одит", където проверяващите са правили далеч по-категорични заключения за занижен контрол и дори "чадър" над болниците, забавени актове и възможности за натиск от страна на ръководството. Въпреки не особено фрапиращите нарушения, докладът завършва с препоръка за смяна на ръководството на агенцията.

Това което е видно – и преди, и сега е, че в контролиращата здравния сектор агенция има множество вътрешни конфликти между служители и ръководството, което е удобна предпоставка да се организира смяна на ръководството ѝ при всяка промяна в политическата конюнктура или когато има нужда от удобен бушон. За справка – смяната на шефовете на Медицинския надзор и преди това на Медицинския одит почти винаги се случва малко след идването на нов министър на власт, както е в момента. Самата агенция не веднъж е била спрягана като бухалка на властта срещу едни лечебни заведения и разпънат чадър - над други. Здравният министър Костадин Ангелов коментира преди дни пред БНТ, че всеки министър има право да избира екипа, с който да работи и не е необходимо да има мотив, за да смени директора на агенция "Медицински надзор“. Все пак според него има притеснителни неща в одита, а целта е агенцията да бъде максимално изрядна.

Слънчеви очила за шофьори, които не били в риск от слънцето

В крайна сметка от одита става ясно, че зад стряскащата формулировка неправомерно харчене на пари и управление на материални активи се крият доста прозаични и далеч не толкова скандални факти. А именно: директорът разрешил да се изплатят първо 900 лева за слънчеви очила на трима шофьори в агенцията през 2019 г. без да е извършена оценка на риска на работните места.

А след това през 2020 г. още 300 лв. на друг шофьор, вече при изготвена оценка на риска, в която обаче за шофьорите не бил идентифициран риск от въздействието на ултравиолетовите лъчи.

Неправомерното управление на материални активи пък се изчерпва с даването под наем на ведомствен апартамент на зам.-директор на агенцията без да е била назначена жилищна комисия с писмена заповед. Иначе наемът постъпвал редовно.

Неравномерна натовареност на служителите 

Одитът констатира, че служителите на агенцията са с много различна натовареност като в различните дирекции заетостта на един служител в периода 1 април 2019- 31 юли 2020 г. варира много. Това не е ново и необичайно явление за агенцията, тъй като същият проблем е констатиран и в предшестващата я структура "Медицински одит". Например на един служител се падат между 14 и 96 проверки при контрола на медицинската дейност, където са ангажирани общо 41 служител. При трансплантациите, където са ангажирани само 5 служители натовареността е между 3 и 34 проверки на служител. И при регистрационната и разрешителна дейност, където е ангажиран само 1 служител се падат по 6 проверки.

По този повод директорът на ИАМН обяснява, че проверките се възлагат като се отчита спецификата на задачата и медицинската специалност на инспекторите-лекари. Например, когато в жалбата е поставен проблем от областта на акушерството и гинекологията не е уместно да се назначават за проверяващи лекари по дентална медицина, само за да се постигне някаква статистическа равномерност. Съответно проверки с предмет трансплантации и асистирана репродукция се извършват от специалисти в тази област. Освен това част от инспекторите са постъпили по-късно на работа и съответно имат по-малко проверки.

Кадровият проблем пречи на проверките

"Изложеното от изпълнителният директор на агенцията, потвърждава, че има недостиг на специалисти инспектори в определени области, водещо до невъзможност да се обезпечат екипите за извършване на проверки и да се направи равномерно разпределение на инспекторите по проверки", заключават одиторите. "Липсата на ефективни мерки за овладяване на текучеството и ефективността на персонала на ИАМН, (вкл. недостиг на квалифицирани инспектори в определени области в Дирекция "Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството“), около 1/3 от персонала на пенсионна възраст, както и наличието на 35 граждански договори за подпомагане дейността на дирекция "Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството“ е довело до голям дисбаланс в разпределение на проверките между инспекторите и невъзможност от обезпечаване на екипите", се казва в одита.

Проблем със събирането на санкциите

Одитът конститира още проблем със сибарането на наложените от "Медицинския надзор" санкции на лечебните заведения. Има забавяне при изпращането на издадените наказателни постановления в НАП за събиране на публичните вземания.

На одиторският екип не е предоставена информация за период от юни 2019 г. до април 2020 г да са изпращани Наказателни постановления от ИАМН към НАП. За периода от 01.04.2019 г. до 26.01.2020 г. изпълнителният директор не е определил длъжностно лице, което да изпраща издадените наказателни постановления към НАП за събиране на публични вземания. 

Ръководството на агенцията признава за тези проблеми и докладва, че е е предприело мерки по този въпрос. В самия одит се казва, че вече предприетите оздравителни действия потвърждават наличието на пропуски. Все пак от одита става ясно, че ръковдството на агенцията декларира воля за справяне с проблема. Освен това се оказва, че част от неразбориите се дължат на пропуски в устройствения правилник на агенцията. Изпълнителният директор на ИАМН обяснява, че съществува проблем в дейността по събиране на публичните вземания, породени от факта, че в устройствения правилник на агенцията отделът е структуриран към дирекцията по регистрации, но осъществява функции по правно осигуряване на дирекцията по контролната дейност, като в общата администрация не е предвидена функция по правно осигуряване на агенцията.

Със заповед от 25.06.2019 г. на главния секретар на агенцията е било възложено изготвянето на анализ на административнонаказателната дейност, след което е разпредено ускоряване на дейността по събирането на вземанията. Определен е бил и служител, който да администрира наказателните преписки и да контактува с НАП.

Служители недоволни от реда за проверки в агенцията 

От одита става ясно, че директорът на ИАМН има вътрешна съпротива от страна на свои служители, които са пуснали становище през юни 2020 година, в което изразяват несъгласие с реда, по който се извършват проверките в лечебните заведения. Те оспорват текстове от вътрешните правила, които според тях противоречат на други нормативни актове, имало и вътрешни противоречия. Например във вътрешните правила имало едновременно изискване извънредните проверки да са без предварително уведомление, но когато се извършват по документи - трябва да се изпрати писмо до проверявания субект. Служителите изразяват и несъгласие с включването на "резервен член“ и "подпомагащ юрисконсулт” в състава на проверките. Според тях "подпомагащия юрисконсулт", създава предпоставки за намеса и въздействие в дейността на комисията и се компрометира волята на членовете на комисията . В миналото обаче агенцията е имала сериозни проблеми със законосъобразността на издадените от нея актове, като до 65% от тях падаха в съда. 
Служителите виждат проблем и в изискването да докладват за резултатите от проверките на директора.

В сигнала на служителите се посочва още, че към 22.06.2020г. няма изградена информационна система в ИАМН; не са информирани за създадени електронни досиета на лечебните заведения; ограничен е достъпът на инспекторите до системата Eventis, включително липса на достъп до документите по възложените проверки, с което се затруднява подготовката за извършване на проверката, разпределянето на задълженията и т.н. 

На 26 август 2020 г. изпълнителният директор на ИАМН предоставя на одиторския екип правно становище относно твърденията на служителите. По въпроса за извънредните проверки, в становището на директора е посочено, че по наредба плановите проверките се извършват по шестмесечен план, който се публикува преди началото на съответното полугодие и за тях проверяваните са предварително уведомени. Обратно на това, при извънредните проверки проверяваните лица не са уведомени предварително, т.е. не се изисква предварително да бъде публикувана информация за извършването на проверката. От това обаче не следва, че всяка извънредна проверка следва да бъде само проверка на място, без да са събрани преди това необходимите документи за извършването ѝ. В становището се казва, че по чисто практически съображения се налага някои от извънредните проверки да са само по документи. Когато е необходимо, проверка се извършва и на място, без да са събрани предварително документите по случая. В отговора на директора се казва, че на практика в 100% от случаите когато проверяващата комисия е поискала да се извърши проверка на място, такова разрешение е давано от изпълнителния директор.

По въпроса с включването на резервен член в проверяващите комисии, директорът отговаря, че не съществува правна пречка за това и така не се възпрепятства работата, когато някой от редовните членове се окаже в невъзможност. Относно подпомагащият юрисконсулт директорът обяснява, че той има задачата само да дава правни становища на комисията по конкретни въпроси, свързани с проверката и то само, когато му бъдат поискани от ръководителя на комисията, като становищата не са и не могат да бъдат задължителни за комисията, а само могат да я подпомагат в нейната дейност, без да се намесват в контролната работа. По въпроса за ограничения достъп на инспекторите до деловодната система Eventis 7, в Становището е посочено, че това е технически въпрос, като е Възможно за кратък период технически да не е бил обезпечен достъп до цялата база данни, касаещи контролната дейност, но през останалото време такъв винаги е бил осигуряван. 

По отношение на изискването за докладване на изпълнителния директор за приключване на проверката (след като констативния протокол вече е бил връчен), в становището е изразено мнение, че да се докладва пред ръководството за изпълнение на възложената работа е най-естественото нещо в дейността на всяка администрация, като не по-малко естествено е и обвързването със срок за представяне на тази информация (защото въпросната докладна записка има само информативен характер). Посочено е, че в противен случай ще настъпи истински хаос в администрацията, като няма да бъде ясно кой какво е свършил, кога го е свършил, как го е свършил. Твърди се, че няма никаква Възможност дори да се мисли, че поставянето на срок (едноседмичен), в който следва да се докладва изпълнението на възложената работа, съдържа някаква опасност от оказване на въздействие върху контролното производство (което към този момент вече е приключило). Обяснено е, че е така, защото след приключване на проверката, комисията има 10-дневен срок да изготви констативния протокол, след това връчва протокола, и едва след това (в едноседмичен срок) е длъжна да докладва за свършената работа. В становището е записано, че не е обяснимо — нито правно, нито житейски — как може, при тези условия да се оказва някакъв натиск.

Одитът показва още, че няма открити нарушения при провежданите обществени поръчки, обучителен семинар и др. дейности на агенцията. Проверявано е включително дали е оказван натиск върху конкурсната комисия за назначението на нови хора в агенцията – но членовете на комисията са отговорили на проверяващите, че не са били обект на натиск и не са им известни лицата, които ще бъдат избрани.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

1 коментар

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.  1. Диана
    #1

    Сигурно не си върши работата както трябва и има нарушения този директор, то кой ли я върши правилно в това управление?! Но следващият дали ще я върши, или ще бъде техен човек и по-удобен от сегашния? Най-вероятно, като имаме предвид как се подбират кадрите на властта - това ще са критериите за "експертност и годност"!

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.