След януари данъчните ще приемат декларации за ДОД и по Интернет

От края на януари данъкоплатците могат да подават годишните си подоходни декларации и по Интернет, ако имат регистриран личен електронен подпис. Това съобщиха в сряда от Главна данъчна дирекция (ГДД), откъдето представиха акцентите в тазгодишната данъчна кампания.

Тя няма да се различава съществено от досегашните условия за деклариране на доходите и за плащане на данъците от страна на граждани и фирми.

Освен по Интернет гражданите и едноличните търговци могат да подават годишните си данъчни декларации и по познатите досега способи, напомни главният експерт в ГДД Лорета Цветкова.

Единият е чрез пощите, където има два варианта - или на специални гишета, където декларациите ще се приемат и ще им се издава входящ номер, или чрез изпращането им до съответното данъчно подразделение с обратна разписка.

Вторият начин е това да става на място в данъчните служби, където ще има монтирани специални кутии, в които декларациите ще се пускат. При този вариант данъчните служители ще изпращат последващо до данъкоплатеца известие с входящия номер на неговата декларация.

Остава и класическият начин - на гише в данъчното.

31 януари е срокът за подаване на декларации от патентните търговци.

Декларациите на физическите лица и едноличните търговци ще се приемат до 15 април.

Плащането на данъка става до месец след подаването на формуляра.

Непроменен е и бонусът от 5% отстъпка от сумата за издължаване, ако данъкът се плати до 31 януари.

Плащането също става по няколко начина. Първият е класическия - на касата в съответното данъчно подразделение. Вторият е по банков път, което може да стане във всеки банков клон с платежно нареждане. В клоновете са посочени съответните банкови сметки на републиканския бюджет, по които се превеждат данъците.

Третият възможен вариант, стартиран от данъчната администрация от миналата година, е плащане чрез Интернет. За целта данъкоплатецът трябва да притежава дебитна банкова карта.

Самите данъчни декларации като формуляри са подобни на ползваните през изминалите години.

Новото при декларациите за физическите лица е, че вече не е необходимо да се прилага договор за дарение, ако такова е извършено, а само да се посочи сумата. Добавена е и отделна справка, в която се отразяват направените през изминалата година лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване, доброволно осигуряване за безработица, лично застраховане "живот" и др.

За патентната дейност има отделна декларация. Ако търговецът, извършващ патентна дейност, надхвърли 50 хил.лв. годишен оборот в 12 последователни месеца, той преминава към плащане на данък по Закона за корпоративното подоходно облагане, а внесеният патент ще се отчита като авансов данък.

От ГДД увериха, че вече са снабдили всички данъчни служби с формулярите. Те могат да се изтеглят и от интернет, от адреса на Главната данъчна дирекция www.taxadmin.minfin.bg

Декларациите по Закона за корпоративното облагане за 2004 г. са три вида - класическата зелена декларация за фирми, втори вид декларация за бюджетни организации и предприятия и декларация за извършване на застрахователна дейност.

От Главната данъчна дирекция обявиха коригиращият коефициент за авансовите вноски по ЗКПО - 1,1.

Данъчните служители напомнят, че на разположение на гражданите е открит денонощен телефон за справки и разяснения. Той е 988 40 40 30 65, набира се от цялата страна и се таксува като градски разговор.

Споделяне

Още от Бизнес