Сметната палата: Културното наследство е под риск в Националната библиотека

Служителите получават минимална заплата, а имат работа колкото в библиотеката на Конгреса на САЩ

Сметната палата: Културното наследство е под риск в Националната библиотека

Риск от загуба на национално културно наследство в Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" установи одит на Сметната палата за периода от 1 януари 2014 г. до 30 юни 2016 г., съобщават от палатата в петък.

Към края на 2015 г. библиотечният фонд на Националната библиотека наброява над 8 млн. библиотечни единици по данни на НСИ. При одита е установено, че ръководствата на Министерството на културата и на Националната библиотека не са създали достатъчни условия за опазването на това културно наследство.

Основната причина е, че дейността на библиотеката е хронично недофинансирана.

 

Разработените от Министерството на културата и утвърдени от Министерския съвет общ и допълващ стандарти за финансиране на дейността на Националната библиотека на база на показателите "брой служители" и "брой закрити площи с размер над 12 000 кв.м." не отчитат статута ѝ като държавен културен институт с национално значение, ежегодното нарастване на библиотечния фонд и недостатъчния сграден фонд за неговото правилно съхранение.

Книгохранилищната криза на Националната библиотека датира още от 1964 г., когато е организирано първото външно книгохранилище в непригодена за целта сграда. Всички взети впоследствие управленски решения за преодоляването на този проблем са еднакво неподходящи. Библиотечният фонд се съхранява освен в основната сграда на Националната библиотека, така и в няколко други притежавани или ползвани имоти около София, които не отговарят на изискванията за неговото адекватно съхранение и организация, посочва одитът.

Преобладаващата част от помещенията не са нито достатъчно осветени, нито климатизирани, в някои от тях има течове, а поради недостиг на място и стелажи, част от библиотечните единици са разположени по земята. В резултат част от съхранявания библиотечен фонд е увреден, унищожен или неизползваем. Това създава риск за влошено качество на предлаганите обществени услуги по библиотечно-информационно осигуряване, както и от риск от загуба на национално културно наследство, отбелязват от Сметната палата.

Информационната система за управление на библиотечния фонд, въведена в библиотеката от 2010 г., към края на 2016 г. обхваща едва 11 на сто от библиотечния фонд и може да представи на ръководството статистическа информация само за обработените библиотечни единици след въвеждането ѝ.

Изпълнението на дейностите по консервация, реставрация и дигитализация на библиотечни единици зависи от ресурсното осигуряване на дейността на библиотеката, а не от необходимостта от тях, съобразно състоянието на библиотечните единици, посочват от Сметната палата.

Административният капацитет на библиотеката не е достатъчен и намалява, тъй като не е съобразен с управлявания библиотечен фонд. Заплатите са около минималната за страната. В същото време броят на управляваните библиотечни единици средно от един служител надвишава същия показател за Националната библиотека на Германия и този за Националната библиотека на Конгреса в САЩ. През 2016 г. библиотечният фонд, управляван от 1 служител в Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", възлиза на 39 хиляди библиотечни единици.

Организацията на комплектуване на библиотечния фонд не гарантира постъпването на всички подлежащи на задължително депозиране по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения библиотечни единици. В резултат част от издадените произведения в страната не се предоставят за съхранение, библиотечните фондове не се обновяват в достатъчна степен, а българските граждани са лишени от достъп до съвременни издания.

Изпълнението на годишните планови проверки на наличностите /инвентаризации/ не е достатъчно ефективно, тъй като не са спазени нормативните изисквания за минималния относителен дял на инвентаризираните регистрирани библиотечни единици спрямо общия обем регистрирани такива.

Сметната палата е дала на министъра на културата 3 препоръки, едната от които съдържа в себе си 5 подпрепоръки, и на директора на Националната библиотека - 11 препоръки за отстраняване на проблемите и подобряване на дейността.

Още по темата
Още от България

Какви последствия трябва да понесе Цветан Цветанов заради скандала с апартаментите?