Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Сметната палата обяви, че "Майчин дом“ и Първа АГ болница не си вършат работата

От одитите не става ясно кои са грубите нарушения на двете лечебни заведения

1 коментар
Снимка: БГНЕС

Сметната палата излезе с тежки констатации по отношение на управлението и работата на две от най-големите и считани за най-качествени акушеро-гинекологични болници у нас.

Дейността на "Майчин дом“ и на Първа АГ болница "Св. София“ "не е достатъчно ефективна и ефикасна за задоволяване потребностите на обществото от съвременни и качествени акушеро-гинекологични услуги“, гласят заключенията на двата одита на лечебните заведения, които обхващат 2014 г. и 2015 г.

От докладите на одитната институция обаче не става ясно кои са драматичните пропуски на двете болници, че да заслужат толкова тежки изводи. Освен това от анкети, направени сред пациентите, излиза, че те като цяло са доволни от получените медицински услуги.

Плюсовете на "Майчин дом“: Пациентите са доволни

Държавната "Майчин дом“ е най-голямата специализирана АГ болница у нас, като по времето на одита неин шеф е бил проф. Виктор Златков, който сега е ректор на Медицинския университет.

Почти в целия доклад за "Майчин дом“ констатациите са положителни и не става ясно какви са аргументите за крайната негативна оценка.

Посочва се например, че заетостта и текучеството на персонала в стационарния и диагностично-консултативния блок не създават рискове за качеството на медицинската помощ. Освен това лекарите са с висока квалификация и признати медицински специалности, което предпоставя качествени медицински услуги.

В болницата има известно текучество, като най-висок е делът на напусналите при акушерките/медицинските сестри в Родилна клиника, съответно 17 на сто за 2014 г. и 24 на сто за 2015 г. Одиторите обаче са установили, че на освободените места бързо се назначават нови кадри. Ръководителите на клиники пък са споделили пред палатата, че им е трудно да задържат младите кадри в болницата заради неконкурентното ниво на заплащане.

Щатният персонал на "Майчин дом“ през 2014 г. и 2015 г. е бил 599 души. От тях 109 души са висш медицински персонал, 20 души - висш немедицински персонал, 229 души – акушерки и медицински сестри, 103 са санитарите, 50 – техническите сътрудници, лаборанти, рехабилитатори. Значително е числото на административния персонал – 85 души.

"През одитирания период са извършени проверки от различни външни контролни органи, при които не са установени съществени нарушения“, пише още палатата.

"Управлението на дружеството, с някои изключения, е осъществявано съобразно нормативните изисквания, договорите за възлагане на управлението и приетите вътрешни правила за работа на органа на управление, с което са създадени предпоставки за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите“, се посочва в доклада.

По време на одита е направена анкета сред пациентите, от която е установено, че преобладаващата част от тях оценяват като качествени оказаните им акушеро-гинекологични услуги, доволни са от отношението на медицинския персонал, получили са необходимата им информация и считат, че съществува равнопоставеност между пациентите в болницата. Неодобрение е изразено по отношение на състоянието на материалната база и качеството на храната. Хората считат, че болницата има нужда от подобряване на битовите условия, на информираността на пациентите, повече персонал, както и по-добро отношение на медицинския персонал към пациентите.

На всичкото отгоре през периода на одита болницата отчита печалба.

От 2013 г. до 2015 г. приходите на лечебното заведение са се увеличили с около 7% до 17.4 млн. лв. през 2015 г., става ясно още от данните. Освен това броят на преминалите пациенти през 2015 г., чието лечение е платено от НЗОК, намалява с 457 души спрямо 2014 г. и достига 14 130 души. Растат обаче постъпленията от здравното министерство.

За сметка на това нарастват приходите на болницата от платени услуги, основно по перото "избор на екип“. През 2015 г. от "избор на екип“ в болницата са влезли 2.4 млн. лв., а от здравни фондове – 200 хил. лв.

С приблизително 7% са се увеличили и разходите на болницата до 17.3 млн. лв. през 2015 г., включително разходите за заплати. От разходите за външни услуги най-сериозно увеличение има по отношение на пари за ток и за текущ ремонт.

Апаратурата е технически изправна и е в съответствие с медицинските стандарти. Стартирало е и поетапно изграждане на болнична информационна система, но тя се нуждае от надграждане. Ръководителите на клиники обаче са заявили пред Сметната палата, че според тях само една от клиниките разполага с необходимата апаратура за съвременно и качествено лечение на пациентите, а други шест структурни звена се нуждаят от нова апаратура.

През 2015 г. през "Майчин дом“ са преминали 15 239 болни. Броят на ражданията през 2013 г. е 3842, през 2014 г. - 3978, а през 2015 г. - 3831, при което са родени съответно 3984, 4133 и 3971 деца. От тях живородените през 2013 г. са 3955, през 2014 г. - 4101, а през 2015 г. - 3938 деца. Броят на мъртвородените нараства, като от 29 за 2013 г. стига до 33 за 2015 година.

Минусите: Не са проведени обществени поръчки за ток и вода

Въпреки положителните констатации на одиторите, крайното им мнение е, че дейността на болницата не е достатъчно ефективна.

Макар че има правила за подбор на персонала, болницата няма официална политика за управлението на човешките ресурси, което повишава риска за интензитета на работа, е установила Сметната палата.

Лечебното заведение има бизнес програма, но не са разписани задачите на структурните ѝ звена.

В сградата на лечебното заведение са правени само спешни и аварийни ремонти, като за други липсват средства.

Има известен проблем с наемите заради неспазване на сроковете за плащане, при което не е начислявана неустойка за забава.

Сметната палата е констатирала и нарушения на Закона за обществените поръчки. Болницата например не е провела обществена поръчка за доставка на ток, въпреки че е била длъжна по закон, което е отчетено от Сметната палата като нарушение. Прави впечатление, че в предишен одит на палатата (на държавното предприятие "Ръководство въздушно движение“) непровеждането на обществена поръчка за електроенергия не беше отчетено като съществено нарушение заради особеностите на енергийния пазар. Същото нарушение "Майчин дом“ има и по отношение и за доставката на вода.

Дружеството не е провело също търгове за наем на медицинска апаратура на стойност 104 хил. лв., за медицински изделия на стойност около 37 хил. лв., за депониране на болнични отпадъци и др.

Проблем в "Майчин дом“ е и, че на общодостъпно място в сградата на болницата не е поставена заповедта за утвърждаване на актуалния ѝ ценоразпис. Не е оповестена и информация относно безплатно предоставяните медицински услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, както и случаите, в които лицата заплащат медицинските услуги, което затруднява информираността на пациентите, твърдят от палатата.

Според Сметната палата проблем и в двете проверявани болници е, че освен услугата "избор на екип“ е трябвало да бъде разписана и услуга "избор на лекар“, но тъй като това не е направено е нарушено правото на достъп на пациентите до медицинска помощ.

В Първа АГ болница лекари са получавали пари в нарушение

Малко по-сериозно звучат констатациите по отношение на Първа АГ болница "Св. София“, макар че много от показателите за дейността ѝ и за удовлетворението на пациентите също са добри.

Първа АГ болница „Св. София“ е общинско лечебно заведение, управлявано през одитирания период от доц. Иван Костов, който през април тази година оглави "Майчин дом“.

Палатата например твърди, че има нормативни нарушения при сключването на управленските договори с членовете на съвета на директорите. Например договорът с Костов е сключен с решение на Столичния общински съвет, без да е проведен конкурс. Контрактите с други двама души от управата са сключени със задна дата, месеци след решението на СОС за избора им.

"В разработената от изпълнителния директор тригодишна програма за развитие на дейността липсват конкретни измерители, което води до затруднение при отчитане на изпълнението на целите и извършването на оценка на постигнатите резултати“, посочва одитът. Болницата не е пращала бизнес плана си на СОС, което според одиторите възпрепятства ефективния контрол върху дейността ѝ.

В лечебното заведение има високи нива на заетост, но и текучество. "Установените негативни тенденции на висок процент напуснали медицински специалисти и незаетите щатни бройки на лекари анестезиолози, създават рискове за оказване на своевременна и качествена медицинска помощ на пациентите. Липсата на стабилитет се обуславя частично от равнищата на заплащане и невъзможността да бъдат задържани квалифицирани кадри“, смята одитната институция.

Наблюдава се перманентна висока натовареност на лекарите от Отделение по анестезиология и интензивно лечение. Редовно се планират 24-часови дежурства, като не се осигуряват регламентираните почивки между работните смени.

Според одиторите е проблем това, че основните приходи на болницата са от НЗОК, което предполага риск от недофинансиране, макар здравната каса да е основният финансов стълб на държавните и общинските болници в цялата страна.

Проблем в болницата е, че на пациентите не е предоставена коректна информация за лекарите и екипите, работещи в лечебното заведение, посочват от палатата. През одитирания период е оказвана болнична медицинска помощ по клинични пътеки от лекари, които не са на основен трудов договор в лечебното заведение, което е нарушение на договорите с НЗОК и на Националния рамков договор. От НЗОК са заплатени 176 900 лв. за общо 305 раждания по клиничната пътека за раждане, извършени от лекари, които са били на непълен работен ден в болницата.

През одитирания период ръстът на разходите изпреварва този на приходите, като с преобладаващ дял са разходите за персонал, пише още в доклада от проверката.

Нарушение е също, че според правилата постъпленията от платените услуги трябва да отиват в съотношение 60% за болницата и 40% за персонала, като реално е правено обратното и 60% са отивали за персонала.

В нарушение на нормативно изискване лечебното заведение е осъществявало дейности по асистирана репродукция през одитирания период, без да е разработило, въвело и използвало документална система за управление на качеството.

В "Тина Киркова“ пациенти и лекари са сравнително удовлетворени

"За периода 2013 г. - 2015 г. лечебното заведение функционира относително стабилно и независимо от кредитори и доставчици, като в края на периода се наблюдава незначително увеличение на неговата задлъжнялост спрямо предходните две години. Размерът на задълженията през целия период се покрива над 1.5 пъти с размера на собствения капитал на дружеството“, пише в доклада от одита за Първа АГ болница, по-популярна с предишното си име "Тина Киркова".

Отделенията на болницата разполагат с оборудване, което отговаря на медицинските стандарти.

В сферата на обществените поръчки има правила, публичност, както и добро планиране, макар че разходите за ток, парно, вода и течен кислород за медицински нужди са направени без провеждането на конкурс.

Оптимизирана е натовареността на леглата, като е намален броят на леглата в отделенията, но е повишена използваемостта им.

"Може да се направи заключение, че болницата поддържа устойчиво във времето качество на здравните услуги в анализираните отделения с много нисък леталитет и преобладаващ дял пациенти, изписани с подобрение или оздравели“, пише в одита.

Налице е тенденция на намаление на броя на живородените деца, като успоредно с това намаляват и мъртвородените. Ранната неонатална смъртност се запазва относително постоянна и е 0.1 – 0.2 на сто за периода на одита. Броят на изоставените след раждането деца също нараства, но болницата предприема действия за тяхното настаняване в съответните институции.

Подобно на "Майчин дом“, и в Първа АГ болница оценката на пациентите е предимно положителна.

Хората избират болницата главно заради избора на конкретен лекар и екип. Материалната база е достатъчно удовлетворяваща за преобладаващата част от пациентите, а отношението на персонала също е определено като отлично и добро. Информираността си за провежданото им лечение пациентите също определят като предимно положителна.

Анкетата сред персонала на болницата показва удовлетворяващи условия на работа и желание на по-голямата част от служителите да продължат работа в лечебното заведение, посочват още одиторите. Специалистите обаче са неудовлетворени от заплатите си.

В интензивното отделение няма отчетени смъртни случаи за двете години на одитирания период, става ясно от одита на Първа АГ болница. За двете години майчината смъртност е нулева. За страната майчината смъртност е 8 жени за 2013 г., 5 жени за 2014 г. и 4 жени за 2015 г., но нито един от тях не е в "Св. София“.

От 2013 г. до 2015 г. е намалял броят на мъртвородените деца, а за двете години са регистрирани 7 случая на ранна неонатална смъртност.

"Липсата на усложнения и леталитет вследствие на прекъсната бременност, както и липсата на майчина смъртност са индикатор за качествено извършени медицински дейности през одитирания период“, посочват от палатата. Не са предоставени данни за следоперативни усложнения и извършени реоперации през одитирания период, но са установени такива в проверените ИЗ на пациентите, допълват оттам.

Един лекар направил 576 операции за година, друг – само една

За разлика от одитния доклад на "Майчин дом“, този на Първа АГ болница е много богат на статистика, която разкрива различни тенденции.

В "Тина Киркова“ са родени 2838 деца през 2013 г., 2733 през 2014 г. и 2572 през 2015 г.

Наблюдава се тенденция на намаляване на ражданията с усложнения. Те представляват 13 на сто за 2013 г., 11.7 на сто за 2014 г. и 10.1 на сто през 2015 г. от ражданията в лечебното заведение.

Наблюдава се тенденция на намаление в извършените прекъсвания на бременност по желание – 384 през 2013 г., 322 през 2014 г. и 245 през 2015 г., което съставлява съответно 37.9 на сто, 37.1 на сто и 30.7 на сто спрямо общия брой на абортите в лечебното заведение, или с около 20 на сто по-малко, отколкото средно за страната.

През 2014 г. в Първа АГ болница са извършени 5161 операции, а през 2015 г. - 5012. Установено е, че през 2015 г. един лекар е извършил 576 операции, което представлява 11.5 на сто от общата оперативна активност за цялата болница. На второ място е лекар с 295 извършени операции през годината. С най-малък брой операции през двете години са лекари с по една извършена операция.

През одитирания период е засечено и нарастване на операциите с избор на екип.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

1 коментар

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.  1. Десен бесен
    #1

    Бих искал да сигнализирам, че АГ отделението във Втора градска болница се ликвидира по нареждане на СЕСТРАТА на Бойко Борисов. От мой познати работещи там и бивши колеги на сестрата на ББ (която също работеше в болницата) го знам. Скарала се е с БИВШИЯ директор на болницата и се е заканила, че до две години отделението ще бъде закрито. С днешна дата след точно две години заръката е изпълнена.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.