"София Тех Парк" пусна конкурс за избор на частен инвеститор

Продава се право на строеж за близо 7.5 млн. лв. за сграда с 35 000 кв.м РЗП

"София Тех Парк" пусна конкурс за избор на частен инвеститор

Новото ръководство на "София Тех Парк" пусна първия публичен конкурс за избор на частен инвеститор. Предлага се възмездно безсрочно право на строеж в зона на парка с площ от 8140 кв.м, върху която може да се построи сграда с разгърната застроена площ от 35 000 кв.м. Началната тръжна цена е близо 7.5 млн. лв., съобщиха от държавното дружество.

Целта на конкурса е да бъдат привлечени високотехнологични компании, които развиват изследователска и научно-развойна дейност и са неразривна част от екосистемата.

До момента единственият частен инвеститор е "Уолтопия", чийто собственик Ивайло Пенчев критикува предишното ръководство на парка, след което то беше уволнено.

Параметрите на парцела

Застроителният план на парка предвижда изграждане в зоната на многофункционална административно-обслужваща сграда с разгъната застроена площ до 35 000 кв. м и подземен паркинг на две нива с обща разгъната площ на подземните нива до 16 000 кв. м. Те са разположени на терен с площ 8140 кв. м.

Минималната площ за озеленяване съгласно градоустройствените показатели на Общия устройствен план на София за зоната е 40%.

Минималната цена за закупуване на правото на строеж, определена от независими оценители, е 7 461 300 лева.

Изискванията към кандидатите

В конкурсната процедура могат да участват всички български и чужди фирми, включително и техни обединения, които не са обявени в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност, нямат неразсрочени парични задължения към държавата или към община и не са свързани лица с възложителя.

Кандидатите ще трябва да декларират, че офис площите в бъдещата сграда ще бъдат преимуществено предназначени за ползване от компании, развиващи дейност във фокусните области на научно-технологичния парк - науки за живота, информационни технологии и чиста енергия.

Не по-малко от 30% от офис площите в сградата следва да бъдат използвани от компании, които имат изследователска и развойна дейност в посочените фокусни области на парка и отговарят на определението за високо технологична компания или средно високотехнологична компания, според приетите от Европейския съюз показатели.

Приемателят на правото на строеж ще отчита изпълнението на тези изисквания при поискване от страна на "София Тех Парк", но не по-малко от 2 пъти годишно.

Участниците в процедурата трябва да представят банкова референция за предоставен или осигурен финансов ресурс, достатъчен за придобиване на правото на строеж и изграждане на предвиденото застрояване, но не по-малко от 10 млн. евро.

Най-високата цена ще определи победителят

За победител в конкурса ще бъде избран участникът, предложил най-високата цена за учредяване на правото на строеж.

Избраният инвеститор ще бъде задължен да построи и завърши изцяло сградата и всички съпътстващи обекти в срок до 5 години от датата на сключване на окончателния договор за учредяване право на строеж.

Срокът за подаване на офертите е до 17:30 часа на 5 май 2017 г. Предложенията и цените на кандидатите ще бъдат отворени на открито заседание на 9 май 2017 г. в 10:30 часа в офиса на "София Тех Парк".

Освен това в петък, 7-ми април, е свикано общо събрание на "София Тех Парк". На него ще бъде разгледан и казусът със спортната зала, използвана от волейболния клуб на ЦСКА. Очаква се да се стигне до разрешаване на случая с проблемната зала, която е на територията на парка, но е в лошо състояние.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес