Спад 2% на БВП, 11.4% безработица, 3.3 млрд. лв. чужди инвестиции

Макрорамка

Макрорамката, заложена в проектобюджета, предвижда следващата година произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) да 63.518 млрд. лв. при 63.710 млрд. лв. очакван продукт за тази година и при 66.728 млрд. лв. произведен БВП през 2008 г. Догодина е предвидено да има реален спад на БВП от 2% при очакван спад от 6.3% за тази година и при ръст от 6% за миналата година.

В края на 2010 г. Се очаква да има годишна инфлация от 2.2%, при очаквана инфлация от 1.8% за тази година и при 7.2% инфлация за миналата година.

Текущата сметка за догодина ще завърши на минус 2.58 млрд. лв. при очаквана отрицателна текуща сметка за 2009 г. От 3.58 млрд. лв. и отчетен дефицит по сметката за 2008 г. от 8.65 млрд. лв.

Прогнозните преки чуждестранни инвестиции за догодина са 3.3 млрд. лв. (10.2% от БВП) при очаквани инвестиции от 3 млрд. лв. за тази година (9.2% от БВП) и постъпили 6.55 млрд. лв. (19.2% от БВП) за 2008 г.

Прогнозните приходи за 2010 г., заложени в проектобюджета, са 26.39 млрд. лв. или 41.6% при очаквани приходи от 25.96 млрд. лв. (40.7% от БВП) за тази година и отчетени по предварителни данни за миналата година 32.56 млрд. лв. (44.3% от БВП).

Общите разходи, планирани за следващата година, заедно с вноската на България в общия бюджет на ЕС, са 26.86 млрд. лв. или 42.3% от БВП. Без вноската те ще бъдат 26.1 млрд. лв. или 41.1% от БВП. За тази година разходната част заедно с вноската се очертава да бъде 25.96 млрд. лв. (40.7% от БВП) при отчетени разходи за 2008 г. 30.36 млрд. лв. (41.3% от БВП).

Бюдженото салдо по консолидираната фискална политика ще бъде отрицателно с дефицит от 0.7% или в реално изражение минус 465.7 млн. лв. Заложено е приходната и разходната част да са балансирани.

Още параметри

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица се увеличава от 260 лв. на 420 лв., а за земеделските производители и тютюнопроизводителите ще бъде 240 лв. от 1 януари догодина.

Максималният месечен размер на осигурителния доход остава 2 000 лв.

Минималното и максималното обезщетение за безработица остава без промяна – съответно 120 лв. и 240 лв. Запазва се и обезщетението от 240 лв. за отглеждане на дете до двегодишна възраст.

Заетостта ще намалее с 2.5% и безработицата ще стигне 11.4%.

Запазва се минималната работна заплата на 240 лв.

Предвижда се хората над 75 години да получават добавка до 50 лв. към пенсиите си, но в проектобюджета не е уточнено откога влиза в сила увеличението. Най-вероятно ще е от средата на годината.

От 1 януари с 2 процентни пункта пада осигурителната вноска за фонд "Пенсии" (1.1 процентни пункта за работодателя и 0.9 за работника).

Приоритети в разходната част

Приоритетите в разходната част на бюджета за следващата година са образованието, здравеопазването, социалният сектор, екологията и пътната инфраструктура.

Публичните разходи за здравеопазване се запазват на равнището от тази година - 4.2% от БВП или в номинално изражение 2.6 млрд. лв.

За социалното осигуряване са предвидени 15.1% от БВП, което е увеличение от 2.3% от БВП спрямо бюджета за тази година.

4.2% от БВП или с 0.1% от БВП повече в сравнение с тази година, са планираните средства за образование.

За екология са отделени 1.6% от БВП, което е с 0.3% от БВП повече спрямо тази година.

3.1% от БВП е делът на разходите за транспорт и съобщения или с 0.1% от БВП повече от тази година.

Проект за бюджет за 2010 г.

Споделяне

Още от Бизнес