Спестявания чрез инвестиции предлага балансираният фонд на ОББ

Обединена българска банка (ОББ) предлага форма на спестявания с по-висока доходност от банковите депозити и с премерен риск чрез новия си инвестиционен фонд, който стартира на 31 януари 2005 г. Инвестиционното дружество, което е от отворен тип, се нарича "Балансиран фонд" и вече месец предлага публично акции на юридически и физически лица, обяви изпълнителният му директор Пламен Цветанов в сряда.

Дружеството бе представено от главния изпълнителен директор на ОББ Христос Кацанис, който подчерта, че то е първото от този тип, учредено от българска банка. Подобни дружества са регистрирали някои инвестиционни посредници.

Дружеството реализира доходност чрез балансиран портфейл от ценни книжа, търгувани в България и в чужбина. Всеки гражданин или фирма може да закупи негови акции, като средствата, които вложи, се управляват чрез портфейла, обясни Пламен Цветанов. Във всеки момент вложителят може да прекрати участието си, като продаде акциите си и прибере и дохода, който те са му донесли, или да остави вложенията си неопределено време, като ползва само дохода.

Инвестиционната форма на спестявания е широко застъпена в целия свят, където има развит капиталов пазар, каза Христос Кацанис. В западноевропейските страни около 50% от спестяванията на гражданите са в инвестиции в подобни фондове. В нововъзникналите капиталови пазари в централноевропейските страни, които станаха членове на ЕС през 2004 г. 10% от спестяванията са в инвестиции, в България те са под 1%, поради формиращата се в момента инвестиционна култура на българите, каза още Кацанис.

Балансираният фонд на ОББ разпределя вложените в акциите му средства в ценни книжа, които съвкупно носят умерен риск за вложителя. До 50% от портфейла му е в дългови книжа - ДЦК, корпоративни, ипотечни и общински облигации. До 35% се влагат в акции, търгувани на Българската фондова борса, и около 15% в ликвидни средства. Така рискът, който носят цените на акциите на борсата, се компенсира със стабилността на дълговите книжа и ликвидната компонента, обясни директорът на фонда.

До 6 месеца от стартирането на фонда доходността на акциите му не може да бъде обявявана, но прогнозите на инвестиционните анализатори сочат, че тя може да е двуцифрена на годишна основа.

Подробна информация за Балансирания фонд на ОББ и разяснения за процедурата на инвестиране в него има на сайта на ОББ - www.ubb.bg, в 6 централни клона на ОББ в столицата, над 30 клона в провинцията, както и в офиса на дружеството, управляващо фонда - "ОББ Асет мениджмънт" - бул. "Тодор Александров" 9, София.

Споделяне

Още от Бизнес