Специален фонд ще финансира повишаването на енергийната ефективност

Специален фонд ще финансира дейности за повишаване на енергийната ефективност, реши парламентът, който прие на второ четене текстове от законопроекта за енергийната ефективност. Фондът няма да финансира изпълнението на целевите годишни програми за мерки по енергийната ефективност, които според закона трябва да се съставят от централните органи на изпълнителната власт, областните управители и другите държавни органи, тъй като средствата за тези програми ще се предвиждат в републиканския бюджет.

Фондът ще управлява финансови средства, предоставени за инвестиционни проекти за развитие на енергийната ефективност съобразно приоритетите, заложени в краткосрочните и дългосрочните програми по енергийна ефективност, приети от Министерския съвет. Фондът няма да е част от консолидирания държавен бюджет.

Средствата в него ще се набират от дарения, финансови приходи от лихви по текущи сметки или банкови депозити на фонда, заеми или други финансови инструменти с кредитен характер от международни организации, банки и от физически и юридически лица, регистрирани като търговци.

Потребителите на електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ в сгради-етажна собственост, учредили асоциации по реда на Закона на енергетиката, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност от фонд "Енергийна ефективност".

Фондът ще се управлява от Управителен съвет от 7 членове - по един представител на министерствата на енергетиката и на околната среда и водите, изпълнителният директор на Агенцията по енергийна ефективност и четирима представители на физически лица или юридически лица, които са търговци, или на юридиченки лица с нестопанска цел.

По БТА

Споделяне

Още от Бизнес