Спецзвено ще следи качеството на туристическите услуги

Законови промени предвиждат сегашните 190 национално представителни организации в бранша да се окрупнят до няколко

Спецзвено ще следи качеството на туристическите услуги

Специално звено в Министерството на туризма ще следи за качеството на предлаганите туристически услуги, според промени в Закона за туризма, които са публикувани за обществено обсъждане.

Предвижда се също обединяването на бранша в няколко представителни организации, вместо 190 сдружения, както са сега. Регламентира се и статутът на националните курорти и на изграждането на туристическата инфраструктура. Въвежда се регистър на ски училищата и категоризацията на ски пистите. Предвижда се още и издаване на етикет за качество, както и национален регистър на туристическите фестивали и събития.

Проектът дава възможност средства от фонд "Култура" да се ползват за туристически атракции.

Целта на промените е да се подобри качеството на предлагания туристически продукт и да се защитят правата на потребителите, а България да се утвърди като дестинация за ски и планински туризъм.

Спецзвено за контрол към министъра на туризма

Предлаганото специализирано звено към министъра на туризма ще следи за качеството на туристическия продукт. Сега контролът е последващ. След като се получи сигнал от Комисията за защита на потребителите, трябва да се установи нарушение и да се предприемат мерки.

Сега идеята е превантивно да се правят проверки на туристическите обекти, за да се види дали те отговарят на обявената категоризация и своевременно да се вземат мерки. По този начин ще се гарантира качеството на туристическите услуги, които са важни за имиджа на страната ни като туристическа дестинация.

В новото министерско спецзвено ще бъдат привлечени част от служителите, които в момента са работят в Комисията за защита на потребителите.

 

Не се предвижда повишаване на санкциите заради засилване на контрола, но се въвежда увеличен размер на наказанието в случай, че нарушението бъде извършено повторно. Сега няма отделна санкция за повторно нарушение.

 

"Етикет за качество"

 

Като допълнителна гаранция за качеството на туристическите услуги се въвежда доброволен сертификат "Етикет за качество". Той ще бъде издаван на тригодишен период и ще се връчва от министъра на туризма, предвиждат промените в закона.

 

Този сертификат ще удостоверява, че предлаганите туристически услуги отговарят на стандартите.

 

Развитието на националните курорти

 

Въвеждат се изисквания, на които трябва да отговарят националните курорти. Сега има 42 курорта от национално значение: 19 балнеолечебни, 5 планински и 18 морски. От тях обаче само 8 имат статут на национални курорти съгласно дефиницията за "национален курорт" в Закона за туризма.

 

Промените дават възможност на онези, които нямат такъв статут, да го получат след изпълнение на определени условия, основно свързани с изграждане на необходимата туристическа инфраструктура. Условията ще бъдат определени от наредба към закона.

 

Механизъм за обединяването на бранша

 

Предлаганите промени създават механизъм за обединяване на туристическия бранш, който да формира единна позиция в комуникацията с държавата.

 

В момента в Националния туристически регистър са вписани 9 браншови туристически сдружения. Три от тях са в сектор "туроператорска и туристическа агентска дейност", а 6 са в сектор "хотелиерство и ресторантьорство". Това са всъщност двата основни сектора в бранша. Отделно съществуват 11 професионални и 11 продуктови сдружения, а общият брой вписани туристически сдружения е 190. Тези данни показват необходимостта от намаляване на техния брой като се предвиди механизъм за обединяването им и създаване на представителни организации на национално ниво. Целта е да се повиши качеството и ефективността на комуникацията между държавата и бизнеса.

 

Промените предвиждат да има местни, регионални и национални сдружения, които се позиционират продуктово и браншово. Те ще имат право да участват само в една национално представителна организация.

 

Туристическото сдружение ще се признава за национално представително с решение на правителството по предложение на министъра на туризма за срок от 4 години.

 

Условията за вписване на националните туристически сдружения в Националния туристически регистър, както и критериите и редът за установяване на съответствие с критериите за представителност ще се определят с наредба.

 

Развитие на планинския и ски туризъм

 

За развитието на планинския и ски и туризъм се предлагат промени свързани с изграждане на инфраструктура и гарантиране качеството на услуги в ски училищата.

 

Въвежда се нов подход при определянето на видовете ски писти и зони. За целта комисията на министерството ще извършва както първоначална проверка по искане от оператора на ски зоната, така и текущи проверки за обезопасеността и информационна обезпеченост на ски пистите, на детските ски зони и на снежните паркове.

 

Въвеждат се и изисквания за изграждането на ски зона или разширение на съществуваща. Това ще става въз основа на устройствен план по Закона за устройство на територията. Относно изграждането или разширението на ски зона в горски територии или земеделски земи - държавна или общинска собственост, компетентните органи трябва да учредяват възмездно право на строеж и/или съответните ограничени вещни права (сервитути) при спазване на разпоредбите на Закона за горите, Закона за опазване на земеделските земи и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, предвижда законопроекта.

 

Заложено е още и сертифицирането на ски училищата. В тях може да преподават само ски учители, които имат документ за правоспособност. Процедурата ще е подобна на тази през която минават планинските водачи и екскурзоводите.

 

Регистър на туристическите атракции, фестивали и събития

 

Досегашните два регистъра – на туристическите атракции и на фестивали и събития се обединяват в един, предвиждат още промените. Целта е да бъдат законово регламентирани вписванията в тях. Новият регистър ще бъде част от Националния туристически регистър, воден от Министерството на туризма. По този начин гражданите ще получават нужната им информация от едно място.

 

Промените предвиждат Национален фонд "Култура" да финансира и туристически атракции. За целта министърът на туризма ще стане член на Управителния му съвет, предвижда още законопроектът. Бюджетът на фонд "Култура" е малък – около 1 – 2 млн. лв. годишно. Единствено тази година заради европредседателството беше увеличен на 17 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес