Справка на Главна прокуратура за делото по "Възродителния" процес

Следствено дело № 1 от 1991 година по описа на Прокуратура на Въоръжените сили, или делото за т.нар."Възродителен процес" е образувано по материали от следствено дело № 1 от 1990 година по описа на Главна прокуратура на Република България, поради необходимост да се води разследване срещу военно-длъжностно лице.

Предварителното производство е образувано на 30.01.1991 година срещу Тодор Живков и о.з.ген-полк.Димитър Иванов Стоянов по чл.162 от НК, за това, че в периода 1984-1989 година в съучастие с други лица са подбуждали към национална вражда и омраза.

В периода 31.01.1991 г. - 30.06.1992 г. в качеството на обвиняеми като съизвършители са привлечени Димитър Иванов Стоянов, Тодор Живков, Георги Атанасов, Петър Младенов и Пенчо Кубадински, по чл.162, ал.1 във вр.чл.20, ал.2, вр.чл.26, ал.1 от НК.

В хода на разследването за времето м.декември 1992 година - м.юни 1993 година на обвиняемия.-о.з.ген.полк.Димитър Стоянов е повдигнато ново обвинение по чл.387, ал.2, вр.с чл.20, ал.2,вр.чл.26 от НК /за престъпление по служба/, от което са произлезли тежки вредни последици. Обвиняемите Т.Живков и Димитър Стоянов са привлечени по същия текст, като подбудители на о.з.ген.полк.Стоянов. Обвиненията по чл.162 от НК са прекратени.

На 20.07.1993 година във Върховния съд - Военна колегия е внесен обвинителен акт срещу о.з.ген.Д.Стоянов, Т.Живков и Г.Атанасов, по посочените обвинения.

С Разпореждане по НОХД № 1/1994 година по описа на Военна колегия - Върховен съд на Р.България - Зам.председателя на ВС и Председател на Военната колегия ген.майор Чирипов е върнал делото за допълнително разследване с указания за разпит на всички пострадали от така наречения "Възродителен процес", които са били въдворени в затвора - Белене и други места за лишаване от свобода и уведомяването им за правото им на граждански иск. Следственото дело е върнато в Прокуратура на Въоръжените сили на 09.02.1995 година.

На 19.12.1997 година отново във Върховния съд - Военна колегия е внесен обвинителен акт по сл.дело № 1/1992 година на ПВС срещу същите лица - о.з.ген.полк.Стоянов, Тодор Живков и Г.Атанасов по същите обвинения. С разпореждане от 28.04. по НОХД № 01/1998 година на Върховен касационен съд, съдията подп.Андрей Икономов е върнал делото за допълнително разследване, поради това,че не са изпълнени указанията, дадени при предишното връщане на делото за доразследване.

С писмо от 13.05.1998 година разследващия прокурор при ПВС - полк.Първанов е изпратил следственото дело на Софийска военноокръжна прокуратура, поради промяна в НПК, относно подсъдността.

При доразследването в Софийска военноокръжна прокуратура в изпълнение на указанията на съда са установени актуалните имена, точните адреси и местонахождението на общо 446 лица - български граждани от турски произход, въдворени в ТВО "Белене". Установени са законните наследници на починалите от тях.

До компетентните власти в Р.Турция е изпратена молба за правна помощ - разпит по делегация на пострадалите, които живеят в Р.Турция. До момента са разпитани 26 от тези граждани.

Междувременно наказателното производство срещу Тодор Живков и Димитър Стоянов е прекратено. Двамата обвиняеми са починали.

В Софийска военноокръжна прокуратура, следственото дело се води под № 780-ІІ/1998 година и се състои от 48 тома. Не са разпитани още общо 134 лица, като 126 от тях се намират на територията на Р.Турция, но до момента не са установени точните им адреси и по тази причина не са разпитани и уведомени за правото им да предявят граждански иск и да поискат обезщетение за причинените им вреди.

Още от България