Спрените пари за точно замерване ще доведат до съдебни спорове

Спрените пари за точно замерване ще доведат до съдебни спорове

Господин Боев, как трябва да продължи работата си Агенцията по кадастър според последните изисквания на Световната банка?

Световната банка поиска агенцията да фокусира работата си върху подобряване на услугите за клиентите. Тя предлага ние да поемем обслужването на гражданите с действащите в момента планове, след като ги оцифрим. Така е и според действащия закон за кадастъра и имотния регистър – ние поемаме от общините и поземлените комисии дейностите по обслужване на населението за сделки и разпореждане с имот, но след одобряването на кадастралната карта.

Банката предлага да добавим и другата опция – след оцифряване на действащия план. Освен че това е огромна работа сама по себе си, ще създаде и много технически проблеми. Като изключим областните центрове и големите градове, в повечето общини плановете са стари – на някои места са на повече от 30 години. Практиката показва, че през последните 50 години, вещните права ги е носил регулационният план, а не кадастралният. Като оцифряваме действащите в момента планове без преки геодезически измервания, ние влизаме в един условен режим на работа, защото никой не знае приложена ли е регулацията или не?

Вие запознахте ли банката с тези проблем, който явно е типичен за страната?

Този технически проблем трудно може да се разбере от банката. Вещните права на гражданите се определят с регулационните планове, но в голяма част от случаите те не са приложени така, както са проектирани. Регулационната линия е начертана успоредно на кадастралната линия, но в мащаб 1:1000, при който един милиметър реално е един метър, можете да си представите за какво разминаване става въпрос. На място няма проблем – гражданите знаят границите на имотите си и не спорят за тях, но нашата цел е да направим връзка между графичния план и документа за собственост. Връзката между тях е регулационният план.

Освен това има чисто административни и процедурни проблеми при обслужването на тези планове. Законодателят предвижда до създаването на кадастрална карта, отговорност за поддръжка на кадастралните планове да имат техническите служби към общините, а на плановете за земеразделяне - общинските поземлените комисии. Това не е просто приумица, а се прави, защото това са органите, които са одобрили действащите планове. След това ново условие на Световната банка, се оказва, че ние трябва да предложим на законодателя промяна, според която директорът на Агенцията по кадастър да получи правото да променя с административен акт планове, създадени от друг орган.

Каква е причината да се стигне до тези разминавания в регулационния и кадастралния план? 

Тя е много елементарна, проектантите са имали желание да запазят реалните имотни граници, но понеже едната линия се е чертаеше с черен цвят, а другата с червен, разбирате, че червената ще се изгуби, ако се начертаят една върху друга. Това е наложило да се чертаят успоредно една до друга.

Как Агенцията по кадастър излиза днес от тази ситуация при оцифряване на плановете?

Това, което правехме досега и бяхме получили одобрението на Световната банка за него, е да оцифряваме  действащите два плана- кадастрален и регулационен, като ги съвместяваме един върху друг. И за 5% от територията на населеното място, извършвахме проверки по отношение на това дали регулацията е приложена, или не е приложена и по отношение на точността. Условието, което банката постави сега, е да отпаднат тези геодезическите дейности или както те ги наричат - земемерни работи. Като директор на агенцията обаче, аз смятам, че ако ние само оцифряваме плановете, ще започнат безкрайни спорове за това имотни граници на собствеността между гражданите.

Ръководството на Министерство на регионалното развитие имаше намерение да предоговори условията на банката, успяхте ли да стигнете до някакъв компромис?

Колкото и непопулярни да са условията на банката от техническа гледна точка, не можем да ги променим и трябва да ги изпълним. Банката реши да канцелира оставащите средства за технически действия по проекта за кадастър и имотна регистрация. Те казаха, че сме направили достатъчно, защото е било предвидено около 30% от територията на страната да бъде покрита с цифров кадастър и не е нужно да се  извършват повече кадастрални дейности.

Единствено се надяваме, че нашето правителство ще ни подкрепи в усилията да дофинансираме тези геодезически дейности. Налага се да променим нашето законодателство така, че тези условия да станат изпълними. Не е някакъв голям проблем, че агенцията ще изземе функции, изпълнявани от общините. Въпросът е чисто  административен. Директорът на АК може да променя план, одобрен със заповед на кмета, а има и такива, които са одобрени със заповед на министъра. При евентуално обжалване на този административен акт, собственикът на имота пред кой орган ще го обжалва – пред общината, която е създала плана или пред агенцията, която го е оцифрила? Другият неясен момент е, ако дадем възможност да се обслужва населението с оцифрени планове, без да сме ги анализирали? Коя институция ще трябва да обезпечи средствата за корекциите на неверните планове?

Това са въпросите, над които се главоболим в Агенцията по кадастър след последната мисия на Световната банка.

Българинът е особено чувствителен към собствеността си и ако се спазят буквално изискванията на банката, няма ли да се затрудни обслужването на населението вместо да се облекчи?

От началото на декември сме подготвили промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, както и в наредбите към него и сме ги изпратили в банката. Даваме си сметка за трудностите, които ни очакват и че най-трудно се променя психологията на хората. Вече имаме опит от съвместна работа с някои общини – в Асеновград, Балчик, Дупница, Смолян и Самоков имаме служител на Агенцията по кадастър, който обслужва гражданите.

Най-големият проблем, който срещат служителите в момента, е навикът на хората. Те не правят разлика между скица за инвестционно намерение и тази за сделка с имот. Едната скица показва собствеността и нейните граници, а другата показва възможностите на имота за бъдещо застрояване.

Вероятно за гражданите е бил добър моделът, при който те се обслужваха досега, но при него се губи възможността за контрол. Общината създава и кадастралния план и прави предложение за неговата промяна с плана за предвиждания – застроителния или регулационния план. Естествено той се обявява на гражданите, но го има и субективния фактор.

Агенцията по кадастър ще бъде органът, който ще издава скици за сделки с имоти – според действащия закон, след като има одобрена кадастрална карта, а след предстоящите промени, след оцифряване на действащия в момента план. Общината ще продължи да издава скици само за инвестиционни намерения. За да се подобри обслужването на гражданите, Световната банка изиска да изготвим споразумение за съвместна работа с  големите общини София, Пловдив, Варна и Бургас.

Бяхте коментирали преди известно време, че общините също трябва да ви подпомогнат в тази дейност, срещате ли разбиране от местните власти?

Срещнахме разбиране от доста общини, вече имаме и сключени договори за съвместна дейност с някои от тях. В момента разговаряме сериозно с Националното сдружение на общините, за да изградим обща методика, която да подпомогне съвместната ни работа в страната. Но има и много трудности, защото част от плановете на т.нар. вилни зони се създават от областните управители. В правомощията на областните управители е изготвянето на няколко вида планове за тези територии.

Съвместната ви работа с общините ще помогне ли да се преодолеят трудностите, които съществуват в момента за получаване на информация за даден имот от лица, които не са собственици?

Водим спорове с някои общини, защото няма законодателна пречка да се получи скица за имот от лице, което не е собственик.  И въпреки това, ако поискате информация, без да сте собственик в общината ще ви я откажат. Не е възможно със законодателни разпоредби ние да отменяме наредби на общината, които са незаконни

Работим усилено да променим съществуващия в момента механизъм и гражданите да могат да получават скица за всеки имот, но без данните за собственика. Т.е. той няма да има достъп до името на собственика, единният му граждански номер и номерът на нотариалният акт. При липса на тези данни не може да се реализират и незаконни сделки с имоти. Скицата, която ще се получава, ще дава информация за площта на имота, каква част от него може да се застрои и на какво отстояние от границите на съседа.

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?