СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРОИТЕЛНА ФЕДЕРАЦИЯ

До

Министъра на регионалното

развитие и благоустройство

Г-н Гагаузов

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е

 

НА НАЦИОНАЛНАТА СТРОИТЕЛНА ФЕДЕРАЦИЯ

 

 

ОТНОСНО: проект на Закон за условията и реда за регистрация на физическите и юридически лица, извършващи строителство.

 

 

 

Уважаеми Г-н Гагаузов,

 

По повод на горния проект на закон предлагаме следните изменения и допълнения:

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

 

Чл. 1 т. 2 – текста след думата “строителство” в  края се заличава и се заменя с “професионалните регистри на строителите на браншовите организации, представени пред министъра  на РРБ от национално представените организации – Съюз за стопанска инициатива, Българска стопанска камара, Българска търговско – промишлена палата “, наричани по – нататък “ професионални регистри”.

         т. 3 – думите “професионалния  регистър” се заменят с “ професионалните регистри на браншовите организации”

 

ГЛАВА ВТОРА

Чл. 4  - думите “ в Професионалния регистър на Камарата на строителите в България” се заличават и се заменят с “ в Професионалните регистри на браншовите организации, представени по реда на чл.1, т.2

Чл. 5 – думите “ Професионалния регистър на Камарата на строителите в България” се заличават и се заменят с “ Професионалните регистри”

 

ГЛАВА ТРЕТА – заличава се

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА – става ГЛАВА ТРЕТА

 

Чл. 20 / 1 /  - думите “ Професионалния регистър на строителя” се заменят с  “Професионалните регистри” и “ техните клонове” се заличават.

           /2/ - думите “  Професионалния регистър” се заменят с “ Професионалните регистри”.

          /3/ - думите    Професионалния регистър” се заменят с “ Професионалните регистри”.

         /4/ -  думите “  Професионалния регистър” се заменят с “ Професионалните регистри”.

Чл. 21 /1/ - думите “ Професионалния регистър” се заменят с “ Професионалните регистри”.

            /2/ -  думите “Професионалния регистър” се заменят с “ Професионалните регистри”.

т . 3  - накрая се добавят”ISO 14001  и OHSAS 18001”.

Чл. 22 -  думите “  Професионалния регистър” се заменят с “ Професионалните регистри”.

Чл. 23 , т. 3 – думите “ през последните три години” се заличават.

              т. 6 – думите “ през последните три години” се заличават.

Чл.25, т.1 – думите ” за последните три години” се заменят с “ за  предходната година”

Чл.26 /1/ - думите “ Управителен съвет на Камарата на строителите на България” се заменят с “ Министъра на РРБ” .

          /2/ т.10 – думите ““ през последните пет години” се заличават.

Чл. 27 /1/ - нов текст “ Браншовите органинзации приемат и проверяват подадените заявления и при нередовност уведомяват заявителя за отстраняването им в седем дневен срок.”

           /2/ - думите “ Камарата на строителите в България”  се заличават и се заменят със “ съответната браншова организация”  .

Чл. 28 /2/  -  думите “  Професионалния регистър” се заменят с “ Професионалните регистри”.

Чл.29 /1/  - думите “ председателят на Камарата на строителите в България” се заличават и заменят с “браншовата организация , до която е подадено заявлението за регистрация”.

            /2/ - думите “ Камарата на строителите в България” се заличават и заменят със “ съответната браншова организация.

            /3/ - заличава се.

Чл.31 – думите “ по реда на Закова за административното производство” се заличават и се заменят с “ пред Министъра на РРБ”.

Чл. 32 – думите “  Професионалния регистър” се заменят с “ Професионалните регистри”.

Чл. 33 /1/ и /2/ – думите “ Професионалния регистър” се заменят с “ Професионалните регистри”.

Чл. 34 /1/ и /2/ - думите “ Професионалния регистър” и “ предстедател на Камарата на строителите в България “ се заличават и се заменят с “ професионалните регистри” и със “ съответната браншова организация”.

Чл.35 – думите “Професионалния регистър” се заменят с “ Професионалните регистри”; думите “ предстедателя на Камарата на строителите в България прави съобщение в информационния бюлетин на камарата” се заличават и се заменят с “ браншовата организация прави съобщение в информационен бюлетин”.

Чл.36 -    нов текст “ Министъра на РРБ определя стойността на услугите по вписване в професионалните регистри”.

Чл.37 /1/ и /2/ се заличава.

 

ГЛАВА ПЕТА – става ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Чл. 38 т.1 и т. 2 – думите “ Професионалния регистър” се заменят с “ Професионалните регистри”.

Чл. 39 /2/ - след “ДНСК” се добавя “ и от кметовете на общините”

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1  - заличава се.

§ 2 – заличава се.

§ 3 – заличава се.

§ 4 – става § 1.

§ 5 -  става §2.

 

 

 

С уважение:

                                   Инж. Георги Григоров

Федерален секретар на

Националната Строителна Федерация

 

 

Споделяне