Стопанската конюнктура през януари: Положителни очаквания на бизнеса

Общият показател на бизнес климата се покачва през януари с 3.1 пункта спрямо декември миналата година, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ) в четвъртък.

Подобрението се дължи на по-оптимистичните нагласи на мениджърите в строителството и в сектора на услугите.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността” запазва равнището си от декември 2009 г. През януари са влошени оценките за сегашното бизнес състояние на предприятията, но за следващите шест месеца мениджърите имат по-оптимистични очаквания за бизнеса си. По отношение на заетостта предприятията предвиждат съкращения, но с по-бавни темпове.

По-песимистичните оценки за сегашното бизнес състояние са съпроводени с понижени оценки за производствената активност, осигуреността с поръчки и конкурентните позиции на предприятията на местния и външния пазар.

През януари предприятията посочват, че основни проблеми за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да са несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене както от страната, така и от чужбина.

През януари съставният показател "бизнес климат в строителството” се покачва с 9.7 пункта спрямо декември м. г. главно поради по-оптимистичните очаквания за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Същевременно прогнозите за дейността през следващите три месеца също са благоприятни, а очакванията за поръчките през следващите шест месеца съществено се подобряват. За следващите три месеца обаче продължава да се очаква по-нататъшно намаление на персонала, но с по-бавно темпо.

По отношение на състоянието на бизнеса в момента оценките на мениджърите за строителната активност са, че тя продължава да се свива, а осигуреността на производството с поръчки - да намалява. Най-сериозни фактори, затрудняващи дейността на предприятията, са финансовите проблеми и несигурната икономическа среда, следвани от недостатъчното търсене.

По отношение на продажните цени анкетата продължава да отчита очаквания за намаление на цените.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" през януари запазва равнището си от предния месец. Според търговците на дребно продажбите през последните три месеца са намалели, като очакванията за тях, както и за поръчките към доставчиците и персонала, са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През първия месец на годината съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите” нараства с 5.9 пункта в сравнение с декември м.г. поради по-добрите оценки на мениджърите за състоянието на предприятията и по-оптимистичните им очаквания за следващите шест месеца. През последните три месеца търсенето на услуги, както и заетите в сектора, са намалели. В очакванията за следващите три месеца обаче се отчита известен оптимизъм по отношение на търсенето, а по отношение на персонала не се очаква намаление.

Мениджърите в сектора очакват цените да продължат да намаляват през следващите три месеца.

Споделяне

Още от Бизнес