Стремежът към извънредно правосъдие крие големи рискове

Има ли риск създаването на специален двуинстанционен съд и специална прокуратура по дела за организираната престъпност и по дела за престъпления, извършени от висшата администрация, да се превърне в своеобразен трибунал?

Оповестените до момента идеи на представители на изпълнителната и законодателната власт за създаването на специализиран съд и оскъдните мотиви към тези идеи създават усещане, че този съд ще има характеристиките на извънреден съд, а конституцията изрично забранява създаването на извънредни съдилища. На първо място явен е стремежът за бързо създаване на такъв орган, може би поради желанието именно той да реши висящи към настоящия момент наказателни производства, считани, че са от по-висок обществен интерес.

Пристъпва се към създаване на специализиран съд, без въобще да е отчетена необходимостта от такъв, преценена от гледна точка на причините към настоящия момент да не бъдат приключени висящите съдебни производства с предмет на обвинението като тези, които ще са от компетентността на специализирания съд; евентуалната натовареност на такъв един съд и дали тя обуславя създаване на обособена съдебна институция; конкретните основания да се счита за неудачно съществуващото законодателно решение, че делата за престъпления, извършени от лица с имунитет и висши представители на изпълнителната власт са подсъдни на СГС.

Присъщи именно на извънредните съдилища са особените (специални) процедурни правила, по каквито се предвижда да функционира специализираният съд, поставянето му извън конституционно установената триинстанционна организация на съдебната власт, както и отклонението от възприетото в Наказателно-процесуалния кодекс начало на триинстанционност на съдебното производство по дела, които на първа инстанция се разглеждат от окръжните съдилища.

Именно схващането, че е необходимо отклонение и в институционално, и в процесуално отношение в правораздаването спрямо определена категория лица и по отношение на дела, чиято правна страна не е предмет на специализиран отрасъл на правото, сочи, че се търси извънредно по своята същност правосъдие.

Имате ли опасения, че ВСС ще избира съдиите за този съд под засилващия се натиск на изпълнителната власт?

Видим е натискът, който понастоящем е отправен към ВСС от страна на изпълнителната власт. Може основателно да се предполага, че такъв натиск ще бъде упражняван и в процеса на назначаване на съдии в предвиждания специален съд. Изпълнителната власт ще упражнява много по-силно и явно влияние върху процеса на назначаване на съдии в специалния съд, ако се предвидят и специални изисквания към тези съдии, предполагащи преценка на кандидатите от органи като ДАНС, ДКСИ или други служби.

 Дали фокусирането на всички "шумни дела" в един съд няма да го направи по-уязвим на форми на натиск? Били те политически или криминални?

 Доколкото създаването на специализирания съд е пряка демонстрация на политическа воля, такава воля ще се прояви и при създаването на нормативната основа за организацията и дейността на този съд, включително и при определяне на условията, на които трябва да отговарят съдиите от съда. Поставянето на съдиите от специалния съд в явно по-благоприятно финансово и материално положение от останалите съдии ще доведе до основателни съмнения дали в своята дейност “спецсъдиите” ще бъдат безпристрастни с оглед привилегиите, които получават от страна на изпълнителната власт.

От друга страна, съсредоточаването на правораздавателната власт по определен вид дела в ограничен кръг съдии непосредствено предпоставя концентриране върху тях на корупционния натиск и при успех на този натиск много по-лесно канализиране на схеми за корупционно въздействие. Това произтича и от хипотезата на следващия въпрос, която предпоставя по-“колегиални” отношения между специалните съдии и специалните прокурори и оставя напълно открит въпроса кой ще преследва, разследва и отсъжда евентуалните случаи на корупция сред тях.

Споделяне

Още по темата

Още от България