Проверка на Сметната палата установи

Студентските столове и общежития на СУ се зареждат и ремонтират без конкурси

Сн. БГНЕС

Ремонтите, зареждането и поддръжката на студентските столове и общежития на Софийския университет “Климент Охридски“ са ставали без конкурси, а в някои случаи и без писмени договори с фирмите-изпълнители. Това става ясно от одит на Сметната палата за работата на университета за цялата 2011 година. Одитът е констатирал още небрежно отношение на университета към отдавани от него имоти под наем, както и нарушения при сключването на граждански договори.

Най-много нередности са засечени в работата на поделение “Социално-битово обслужване”, на което е поверено управлението и стопанисването на студентските общежития и столове. На практика то е възлагало без конкурс всички дейности по доставка на храна, консумативи и поддръжка.

За доставка на хранителни продукти за студентските столове например са изразходвани 551 026 лева през годината. Доставките са извършени от 11 фирми, с които няма сключени писмени договори. Стойностите на извършените разходи, изискват провеждане на процедури по реда на Закона за обществените поръчки, но управата на поделението не е предлагала на ректора и на Академическия съвет на университета провеждането на конкурси за доставчици на храна.

Също без конкурс са възложени и ремонти и поддръжка на асансьорите в общежитията на стойност 116 525 лева. Дейностите по текущия ремонт и поддръжката на асансьорите са извършени от четири фирми, с които няма сключени договори, а разходите са удостоверени с първични документи.

Не е проведена и процедури за възлагане на малка обществена поръчка за извършване на текущ ремонт на стойност 1 284 762 лева и е сключен договор с фирмата “Въло Вълов - строй” ЕООД.

Доставката на хигиенни материали от две фирми на обща стойност 32 923 лева също е станала в нарушение на закона. Изборът на изпълнител не е предшестван от събиране на най-малко три оферти, което е в нарушение на изискванията.

Не са били събрани най-малко три оферти и при избора на фирма за трудова медицина, на която са платени 54 837 лева.

Проверката е открила и че не е регламентиран ред за ползването на свободни стаи и апартаменти във всички студентски общежития.

За одитирания период от студентските общежития са събрани приходи от 2 142 908 лева, като над 2 млн. лева са от наемите на студентите, а 112 878 – от нощувки в свободните стаи. От предоставената информация от домакините на общежитията за нощувките са събирани разнородни такси за едно легло - по един лев, по 1.50 лава, по 2 лева, по 6 лева, по 7.40 лева, по 10 лева., по 12 лева, по 15 лева, по 18 лева, по 25 лева и по 27 лева.

Друг проблем, засечен при одита, е сключването на граждански договори в университета, след като на практика работата по тях вече е била свършена.

Към 31 декември 2011 година от Софийския университет са сключени 1 911 граждански договори за услуги, 1 234 граждански договори по изпълнение на проекти и 2 180 договора с хонорувани преподаватели. Сключените граждански договори са основно с научни ръководители, рецензенти на хора, придобиващи научни степени, чуждестранни преподаватели, гост лектори, хонорувани преподаватели, хора, изпълняващи проекти, финансирани от фонд “Научни изследвания“ и др. Одитът констатира, че в Софийския университет не са утвърдени вътрешни правила, които да регламентират процеса по иницииране и сключване на граждански договори, както и приемането на извършената работа по тях.

При проверката на общо 290 граждански договори, от които 127 договори за услуги, сключени през 2011 г. и 163 договори по проекти, изпълнявани от СУ, избрани чрез случаен подбор, е установено, че 82 граждански договори са сключени след срока на изпълнение на дейностите или в края на срока, определен в договора

Друга констатация е, че университетът като наемодател не е предприел ефективни действия за освобождаване на имоти, публична-държавна собственост, ползвани от наематели с изтекли договори.

В един от случаите наемателят без да има право е преотдавал помещенията на трети лица. Става въпрос за договор от 2003 г., между Софийски университет и ЕТ “Агро-индустриал – Божидар Петракиев”, за съвместна дейност за изграждане на Университетски комплекс – Студентски стол № 25. Впоследствие наемателят сключва 10 договори и анекси с други фирми. Помещенията са били преотдадени, като в тях са се помещавали магазини, аптека, офис на банка и др. Събираните месечни приходи от преотдадените помещения от ЕТ “Агро-индустриал - Божидар Петракиев” възлизат на 32 127 лв. с ДДС, а ежемесечните отчисления, които прави в полза на университета са в размер на 25 000 лв. с ДДС.

Споделяне

Още от България