СУ изгони Михаил Мирчев заради скандалните му лекции

Професорът не проповядвал фашизъм, но утвърждавал негативни стереотипи

Проф. Михаил Мирчев

Ректорът на Софийският университет най-накрая е прекратил едностранно гражданския договор на проф. Михаил Мирчев, след като студенти подадоха сигнал, че в лекциите му се проповядва ксенофобия и расизъм.

Мирчев от години е преподавател. През 2015 г. той бе кандидат за кмет на София, като паралелно дълги години се изявяваше като "червен" социолог.

На 11 ноември ректорът е получил сигнал от Студентското общество за равенство, според който са налице "тежки квалификации и реч на омразата на расова и етническа основа в лекциите на проф. Михаил Мирчев в курса "Социална работа с ЕТНО групи", който той води като хоноруван преподавател във Факултета по науки за образованието и изкуствата. Самите онлайн лекции дори бяха качени в платформата YouTube.

Ректорът е сезирал Етичната комисия, която е изслушала позицията както на Мирчев, така и на студентите.

В писмо до ректора Мирчев е отхвърлил обвиненията, отрекъл е лекциите му да съдържат расистко, ксенофобско и антисемитско съдържание и е подчертал, че "акцентира на културната специфика, на особения манталитет и емоционална реактивност, на поведенчески стереотипи, на специфични форми на само-стигматизиране и др.".

Професорът дал примери за расистки твърдения, които според сигнала отразяват неговото мнение, докато всъщност в лекциите се вижда, че подобни крайни твърдения са провокация, която той самият опровергава. Така например по повод на посочената в сигнала реплика, че "трябва дикатурка, за да се оправят циганите", проф. Мирчев привежда продължението на лекцията, в която той опонира на репликата на една от студентките и обяснява, че такъв диктаторски обществен модел е неприложим в европейските общества с демократична политическа ориентация.

Друг пример за провокативна реплика, която не отразява мнението на преподавателя и впоследствие се опровергава, е заглавието "Ще умира ли българската нация? България възможно ли е да стане "еврейска държава"? Ако те, под 1%, владеят държавата и капитала, медиите и изкуството". От обсъждането в лекцията става ясно, че целта на това твърдение не е насаждане на антисемитизъм, а че чрез неговата абсурдност лекторът цели да покаже, че страховете, че с увеличаването на процента на представителите на други етноси българската нация ще загине, са несъстоятелни, посочва професорът в обяснението си до ректора.

Дадени са примери с други страни, където нарастването на мигрантите и малцинствата и намаляването на мнозинството не е довело до това държавата да престане да бъде английска, еврейска или френска. Изводът е, че "не трябва да правим такива елементарни, катастрофични съждения – намалява процентът, губим си държавата, намалява процентът, загиваме като нация".

Конкретно по опасението, че "България ще стане еврейска държава, ако евреите в България почнат да командват – със съзнанието, че една малка общност е превзела цялото общество", коментарът на проф. Мирчев е "Много са сложни нещата и не трябва да правим прибързани, особено катастрофични... не трябва да правим елементарни изводи".

Етичната комисия на СУ е изразила мнение, че в писмото на Студентското общество за равенство са налице както основателни твърдения, така и крайни квалификации и преувеличения. Етичната комисия не приема твърденията на Студентското общество, че в своите лекции проф. Мирчев "разгръща крайно десни и фашистки теории", нито че същите са "изпълнени с ксенофобско и антисемитско съдържание".

Според комисията установените от проверката нарушения на проф. Мирчев се свеждат до "генерализацията, стереотипизацията и едностранчивостта в изложението по отношение на отделните етнически групи". "Подсилени с внушения за враждебност и агресивност, те биха могли да затвърдят предразсъдъци и да водят до формиране на нагласи за дискриминационно отношение", посочва комисията.

В лекциите са изказани твърдения, които не са подкрепени с реални данни и не се позовават на достоверни източници и статистически анализи, както и не са прецизно дефинирани основни понятия като "общност", "национално малцинство", "колективни права", "диаспора", в разрез с критериите за научна точност в преподаването. Използвани са негативни стереотипи и клишета от всекидневната реч, както и генерализации, при които въз основа на негативни примери се правят изводи за общността като цяло.

Комисията посочва като пример описанието на поведението на ромите във втората лекция, при което е налице стереотипизация и генерализиране. Не са приведени конкретни доказателства за "колективни права" на ромите, не са представени алтернативни гледни точки, а фокусът е върху негативното и обидно послание, внушаващо, че всички роми имат поведение на правонарушители.

Липсва какъвто и да е доказателствен материал за определения (към бежанците, б. р.) като "агресивни", "нежелаещи да се интегрират" и др., които той отнася без каквито и да е уговорки към всички бежанци и мигранти, които споменава в лекцията.

В трета си лекция лекторът отново обобщава, че "в ниските си части" ромската общност "често пъти" е "агресивна". И в този случай не се привежда доказателствен материал за тази "агресивност".

В крайна сметка комисията констатира нарушение на чл. 2 от Етичния кодекс, който се отнася до интелектуалната честност в научната дейност, както и на чл. 5 за академичната отговорност в професионалното поведение, която изисква точност и надеждност.

Във връзка с негативните стереотипи и клишета по отношение на етнически групи, възприети като обидни и унизяващи, както и с генерализациите, при които не са зачетени индивидуални различия и които, ако не са подкрепени с достоверни данни, са несправедливи, комисията смята, че е налице нарушение на чл. 3 и на чл. 4 от Етичния кодекс.

Въз основа на установеното от Етичната комисия и на всички събрани материали ректорът на СУ проф. Герджиков е преценил, че е налице достатъчно основание да прекрати гражданския договор на проф. Мирчев.

Софийският университет винаги е бил водеща сила в защита на демократичните и либералните ценности. Той е в постоянно партньорство с ромски и еврейски организации, организатор е на съвместни събития, като отдаването на почит на жертвите на Световния ден на Холокоста, предлага програми, посветени на жените и половете, на интеграцията на малцинствата и на хората със специални потребности, откри единствената специалност "Хебраистика" в страната и др., изтъква пресцентърът на университета.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?