Субсидия от 8.5 млн. лв. за качествено мляко

Субсидия от 8.5 млн. лв. за качествено мляко

Производителите на качествено краве, биволско, овче и козе мляко ще получат безвъзмездна помощ на обща стойност от 8.5 млн. лв. Субсидията се предоставя за произведено и продадено качествено краве, овче и козе мляко от 15 май. Размерът на подпомагането за краве мляко е 0,05 лв. за литър, за овче е 0,07 лв. за литър, а за козе и биволско мляко - 0,07 лв., съобщиха от Държавен фонд “Земеделие” във вторник

Само плащанията за биволско мляко ще стават с представени фактури след 1-ви април на текущата година. Биволовъдството е приоритетен сектор в българското животновъдство и затова получават преференцията.

Както в предходни години, така и през 2007, по 1 стотинка на литър повече ще сполучат млекопроизводителите от региона на Родопите, на Северозападна България и на Странджа-Сакар, съгласно обхвата на Програмата за развитие на земеделието и селските райони.

Субсидия за произведено и продадено качествено козе мляко се предоставя на земеделски производители, които притежават най-малко 20 бр. кози. Горната граница за дневна млечност от биволица е до 12 литра, от овца до 1,5 литра и от коза до 3 литра.

Подпомагане за краве мляко се дава само за ферми от първа група. Количеството, което ДФ „Земеделие” субсидира не може на надхвърля индивидуалната млечна квота на производителя.

Няма да бъдат подпомагани земеделски производители, които са длъжници на Фонда или държавата, както и такива, които са свързани лица с длъжници на Фонда по смисъла Търговския закон.

Максималният размер на паричните средства, които всеки регистриран земеделски производител и икономически свързани с него лица могат да получат за една календарна година по всички краткосрочни финансови линии е 130 000 лв.

Споделяне

Още от Бизнес