Търговете по ЗОП ще минават през електронна платформа

Всички договори с подизпълнители при обществени поръчки стават публични

Търговете по ЗОП ще минават през електронна платформа

Преминаване към електронно възлагане на търговете и публикуване на всички договори с подизпълнители в регистъра на обществените поръчки. Това са част от промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП), които бяха одобрени от Министерския съвет, съобщи правителствената информационна служба.

Предвижда се всички търговете по Закона за обществените поръчки да минават през централизирана електронна платформа. Електронното възлагане на поръчките ще стане поетапно и ще обхване целия процес, включително и разплащането с електронни фактури.

Новата електронна платформа, която предстои да бъде изградена, ще е задължителна за всички възложители. Дава се възможност единствено на централните органи да използват свои платформи, но те трябва да са свързани с националната.

Предлага се още повишаване на стойностните прагове в съответствие с новите еврорегламенти от декември 2017 г. – средно с около 5 на сто за доставки и стандартни услуги. Предвидено е по-значително увеличение на праговете за строителство, за социални и други специфични услуги. Аргументът е доближаване до съответните европейски стойности.

Със законопроекта се прецизира кръга на лицата, които са задължени да декларират т. нар. лични обстоятелства при участие в поръчки. Това са законните и упълномощени представители на стопанския субект и членовете на неговите ръководни органи. Когато в тези органи членуват юридически лица, обстоятелствата ще се декларират само от физическите лица, които ги представляват.

Задължават се възложителите на обществени поръчки да публикуват всички договори с подизпълнители, а допълнителните споразумения към контрактите да бъдат оповестени в Регистъра на обществените поръчки.

Променени са разпоредби, които уреждат замяна или включване на подизпълнител. Предвидена е санкция за неправомерна замяна на изпълнител или подизпълнител с цел дисциплиниращ ефект спрямо страните по договора.

В законопроекта са предложени промени във функциите на Агенцията по обществени поръчки (АОП), свързани главно с предварителния контрол и сътрудничеството с други контролни органи.

Ще има нови санкции за необхванати към момента нарушения, както и наказание за нарушения, извършени повторно.

В мотивите към промените се казва, че очакваните ефекти са подобряване на системата на обществените поръчки и оптимизиране на работата на държавните институции.

Споделяне

Още от Бизнес