Токът от биомаса ще струва между 162 и 215 лв. за мегаватчас

Токът от биомаса ще струва между 162 и 215 лв. за мегаватчас

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) определи цените, на които собствениците на бъдещите централи, произвеждащи ток от биогориво, ще продават електроенергията си. Досега това бе основната пречка пред инвеститорите с намерения да строят подобни мощности. Те не искаха да рискуват парите си, без да знаят каква ще е възвръщаемостта на капитала им.

Това вече е ясно, след като ДКЕВР публикува на сайта си в сряда цените без ДДС за тока от централи с инсталирана мощност до 5 MW, според вида биомаса, използвана в горивния процес.

Енергията от мощности, работещи с отпадна дървесина от горското стопанство, стърготини отдървопреработване, мебелна промишленост и др., ще се продава за 215 лв./MВтч. Централите, които горят енергийни култури като магарешки бодил, обикновена тръстика, сорго, мискантус и др., ще получават 184 лв./MВтч от реализираните количества. За съоръженията, ползващи селскостопански отпадъци от земеделски култури като слама, царевични стебла, лозови пръчки, цената е 162 лв./MВтч.

От енергийната комисия посочват, че очакванията  са с одобрените преференциални цени на тока от биомаса да се стимулира развитието на пазара на възобновяема електрическа енергия с първичен източник биомаса. В България, въпреки многото изследвания и разработки за оползотворяване на селскостопанските и горските отпадъци, както и за отглеждане на енергийни култури, все още не са изградени централизирани инсталации и мощности. А страната ни е поела ангажимент да увеличи дела на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници до 11 процента в брутното вътрешно потребление до 2010 година, припомнят от регулатора.

От ДКЕВР са изчислили, че определените цени покриват инвестиционните разходи на бъдещите проекти. Комисията се е запознала с различни доклади, според които средният инвестиционен разход за изграждане на нова централа на биомаса стига до 5 хил. долара за киловат. В САЩ цената е между 2000-2500 долара за киловат инсталирана мощност, посочва анализ  на Международната енергийна агенция. В Европа стойността е от 1000 до 5000 долара/кВ според технологията, нивото на развитие и големината на централата.

Според анализи на цените на суровините, ДКЕВР е приел осреднени стойности за горивните разходи. Така е прието, че разходите за отпадна дървесина от горското стопанство и стърготини от дървопреработване са.47 евро на тон. За отпадъци те слама, царевични стъбла, слънчоглед, лозови пръчки от резитба стойността е 30 евро на тон. За енергийни култури (магарешки бодил, обикновена тръстика, сорго и мискантус) разходите са 37 евро/т.

В определените преференциални цени е предвидено средно ниво на експлоатационните разходи, без амортизационните, от 16.5% от общия размер на годишните разходи.

Споделяне

Още от Бизнес