Тръгват три евросхеми за по-голяма конкурентност на бизнеса

Тръгват три евросхеми за по-голяма конкурентност на бизнеса

Първите три грантови схеми по Оперативната програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" стартираха в сряда. Тяхната обща стойност за 2007 г. е 34 млн. лв., а сумата на еврофинансирането за периода 2007-2013 г. е 1.2 млрд. евро.

От тръгващите три схеми, по които ще се набират проекти, най-много пари са предоставени за технологичната модернизация на предприятията. Безвъзмездното финансиране е в размер на 25 млн. евро, малките и средните предприятия ще могат да подават проекти до 22 януари 2008 г. Минималният размер на безвъзмездната помощ, за който може да се кандидатства, е 50 000 лева, а максималният - 2 млн. лв. Еврофинансирането ще поеме между 20 и 55 процента от стойността на проекта според големината на предприятието, останалата част дружеството трябва да осигури само, уточни министърэт но икономиката и енергетиката Петър Димитров.

За внедряване на системи за управление на качеството и персонала и покриване на международно признати стандарти са предвидени 5 млн. лв. за тази година. С проекти могат да кандидатстват предприятия, регистрирани до края на 2003 г., и с годишен оборот над 100 000 лева.

За подкрепа на стартиращи иновативни предприятия са предвидени 4 млн. лв. за целия период на действие на схемата, проекти ще се финансират до изчерпване на целия бюджет.

Информация за условията на кандидатстване с проекти по трите грантови схеми може да бъде намерена на интернет страниците на оперативната програма - www.opcompetitiveness.bg, на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - www.sme.government.bg, както и на единния

информационен портал за управлението на Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз в България - www.eufunds.bg., обявиха от пресцентъра на МИЕ.

Споделяне

Още от Бизнес