Три природни парка получават 1.5 млн. лв. европари за опазване на биовидове

Три природни парка получават 1.5 млн. лв. европари за опазване на биовидове

Природните паркове "Витоша“, "Рилски манастир“ и "Врачански Балкан“ получават 1.5 млн. лв. от оперативната програма "Околна среда" за за подобряване, поддържане и възстановяване на типове природни местообитания и видове на своите територии, съобщиха от екоминистерството в понеделник. Подписани бяха и договори за изграждане на компостираща инсталация за общините Чипровци и Георги Дамяново, за което от еврофондовете ще се отпуснат 2.5 млн. лв.

В парк "Витоша" ще се подобри природозащитното състояние на торфищни комплекси чрез подобряване на водния режим и изграждане на специализирана инфраструктура за намаляване на антропогенния натиск. В обхвата на проекта е подобряване състоянието на букови и смесени гори чрез ограничаване на ерозионни процеси и антропогенния натиск в района на Боянския водопад. В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат подкрепени 7 вида и 3 местообитания с цел поддържане/възстановяване на благоприятния природозащитен статус.

В парк "Рилски манастир“  с отпуснатите средства ще бъде изградена площадка за подхранване на хищни птици, с което ще се предотврати евентуално отравяне на видовете скален орел, черен лешояд и кръстат орел. В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат подкрепени 3 вида и едно местообитание с цел поддържане/възстановяване на благоприятния природозащитен статус.

Природен парк "Врачански Балкан“ ще изпълнява мерки за увеличаване популацията на защитените птици белоглав лешояд, египетски лешояд и планински кеклик (Alectoris graeca graeca), предмет на опазване в границите на защитена зона за птиците. Общо 7 вида и 8 местообитания ще се поддържат или възстановяват, посочва се в съобщениетож на Министерството на околната среда и водите.

Договорът за общините Чипровци и Георги Дамяново е за изграждане на съоръжение за преработка на разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци, образувани на територията на двете общини. Инсталацията е с капацитет 2130 т годишно и ще обслужва 5500 жители. Общият размер на инвестицията е над 3.4 млн. лв. ЕК осигурява безвъзмездна финансова помощ за 2.5 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 19 месеца. С днешното подписване договорите по приоритета за отпадъците на оперативната програма "Околна среда"  стават 24 на брой,  на обща стойност на безвъзмездната помощ 209,2 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес