Три природни парка получават 1.5 млн. лв. европари за опазване на биовидове

Три природни парка получават 1.5 млн. лв. европари за опазване на биовидове

Природните паркове "Витоша“, "Рилски манастир“ и "Врачански Балкан“ получават 1.5 млн. лв. от оперативната програма "Околна среда" за за подобряване, поддържане и възстановяване на типове природни местообитания и видове на своите територии, съобщиха от екоминистерството в понеделник. Подписани бяха и договори за изграждане на компостираща инсталация за общините Чипровци и Георги Дамяново, за което от еврофондовете ще се отпуснат 2.5 млн. лв.

В парк "Витоша" ще се подобри природозащитното състояние на торфищни комплекси чрез подобряване на водния режим и изграждане на специализирана инфраструктура за намаляване на антропогенния натиск. В обхвата на проекта е подобряване състоянието на букови и смесени гори чрез ограничаване на ерозионни процеси и антропогенния натиск в района на Боянския водопад. В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат подкрепени 7 вида и 3 местообитания с цел поддържане/възстановяване на благоприятния природозащитен статус.

В парк "Рилски манастир“  с отпуснатите средства ще бъде изградена площадка за подхранване на хищни птици, с което ще се предотврати евентуално отравяне на видовете скален орел, черен лешояд и кръстат орел. В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат подкрепени 3 вида и едно местообитание с цел поддържане/възстановяване на благоприятния природозащитен статус.

Природен парк "Врачански Балкан“ ще изпълнява мерки за увеличаване популацията на защитените птици белоглав лешояд, египетски лешояд и планински кеклик (Alectoris graeca graeca), предмет на опазване в границите на защитена зона за птиците. Общо 7 вида и 8 местообитания ще се поддържат или възстановяват, посочва се в съобщениетож на Министерството на околната среда и водите.

Договорът за общините Чипровци и Георги Дамяново е за изграждане на съоръжение за преработка на разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци, образувани на територията на двете общини. Инсталацията е с капацитет 2130 т годишно и ще обслужва 5500 жители. Общият размер на инвестицията е над 3.4 млн. лв. ЕК осигурява безвъзмездна финансова помощ за 2.5 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 19 месеца. С днешното подписване договорите по приоритета за отпадъците на оперативната програма "Околна среда"  стават 24 на брой,  на обща стойност на безвъзмездната помощ 209,2 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?