Тройно се увеличи работата на наказателните съдии в София

За три години тройно се е увеличил броят на обвинителните актове в Софийския районен съд. Ръст има и в постъплението от бързи полицейски производства. В същото време с около 30 на сто са намалели върнатите за доразследване дела. Работата на съдиите се увеличава ежегодно с 20 до 50%, въпреки разкритите само 4 нови съдийски места за три години.

Софийският районен съд с председател Капка Костова отчита поредната година "на опити за реформиране на съдебната система", "година и на сериозни атаки срещу системата и значителен обществен натиск". По негов адрес дори главният секретар на МВР ген . Бойко Борисов пусна неотдавна вица, че дори и терористът Бен Ладен би се предал, ако ще го съди Софийски съд.

Расте броят на наказателните дела

Софийският районен съд е удовлетворил исканията за задържане под стража в 83 на сто от случаите, а при 27 % от делата искането не е уважено, отчита съдът, който най-силно бе атакуван от МВР, че пуска бандитите на свобода, докато МВР още събира доказателства за извършените престъпления. Решени са 492 дела за първоначално определяне на мярка за неотклонение, при които е уважено искането за арест по 410 от тях, а по 134 е оставено без уважение. При подадени молби от арестуваните да им бъде променена мярката за неотклонение в по-лека - гаранция или подписка, при 121 дела това искане е уважено, а по 252 е отхвърлено, което в проценти е 33 срещу 68 на сто.

Съдът констатира тенденция на трайно увеличение на наказателните дела. Постъплението им се е увеличило с 31%, а съдийският състав, който ги разглежда се е увеличил с четирима съдии, т. е. с 12%. През миналата година в наказателната колегия са работили 32-ма съдии. През това време в колегията са постъпили общо 14697 дела.

Особено чувствително е увеличението при делата от общ и от административен характер. Най-голям брой са делата за престъпления против собствеността - 2862, след това са общоопасните - 524, тези против реда и общественото спокойствие - 307, против личността - 303 и т. н.

Значително е нараснал броят на производствата за престъпления против реда и общественото спокойствие, които изпреварват през годината като обем тези против личността, за разлика от последните три предходни години.

Незначително увеличение има и при производствата от частен характер, като нарастване има в броя на производства във връзка с изявления в медиите.

Около четири пъти са нараснали и т.нар. бързи производства - за миналата година те са били 367, а през по-миналата 87.

От общо 12 548 свършени дела, съдиите са осъдили 2828 души, произнесла са 279 оправдателни присъди.

Всеки съдия средно през годината е постановил 36 присъди, се отбелязва в доклада.

Прекратени са 3068 производства, от които 829 са върнати за доразследване. Съдиите отбелязват, че броят на върнатите дела е намалял в сравнение с предходните години.

Съдиите искат пряк достъп до базите с данни на данъчните, МВР и НОИ

Промените в НПК работят

Радикалните промени в НПК, направени преди четири години, са работещи, смятат в Софийски градски съд от позицията най-големия първоинстанционен съд в страната, където се разглежда най-голямата част от новите производства, тези промени са работещи. Отбелязва се, че са работещи и миналогодишните изменения, с които се възстановиха характеристиките на полицейското разследване и съдебното споразумение.
Още

В края на 2003 г. са останали несвършени 6523 наказателни дела - с около 2000 по-малко от постъпилите. Аналогична е ситуацията и в предходните две години, като тази цифра е около 1000. Това води до постоянно увеличаване на висящите дела в колегията, отбелязват от Районния съд.

Като причина за това се посочва необходимостта в наказателния процес за делата от общ характер да се събират и проверяват доказателства преимуществено в съдебна зала.

"Не може да бъде отминат и въпросът за качеството на предварителното разследване и на внасяните в съда производства", се отбелязва в доклада на съдиите.

Освен това техническите възможности на съда не са се променили особено през последните десетина години при значително променени изисквания на процеса.

Съдиите посочват, че би трябвало да им бъде разрешен достъп по електронен път да правят справки в базите данни на ГРАО, МВР, Министерство на правосъдиието и др., което би съкратило чувствително времето за разглеждане на делата и броя на заседанията за решаването им.

Затруднения в работата на Службата създава и получаването на информация от други администрации - данъчната и тази на НОИ.

Необходимо е да се осигури достъп на съдиите-изпълнители до всички публични регистри относно имотното състояние на длъжника.

Битовите условия рязко са се влошили - при едно елементарно пресмятане на базата на обема на постъпленията, броя на заседателни дни, с които разполага всеки наказателен състав, и средната отлагаемост на делата при условията на столичния град се вижда, че едно дело може да влезе в открито съдебно заседание около три пъти годишно, а възможностите за извънредни заседания обективно са крайно ограничени.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: