Централният депозитар извършва сетълмент на сделки с ДЦК

Централният депозитар извършва сетълмент на сделки с ДЦК

Централният депозитар вече извършва сетълмент на сделки с държавни ценни книжа (ДЦК). Това стана възможно, след като се изгради връзка между този орган и Държавния депозитар на ценни книжа в Българска народна банка (БНБ).

Вече ще могат да се финализират и сделки с ДЦК, които са сключени на регулиран пазар между членове на Централен депозитар, които не участват в Държавния депозитар.

Това съобщиха от институцията, която поддържа централизиран регистър на финансовите инструменти, отразява сделките с безналични финансови инструменти, клиринг, сетълмент, както и процеса по заемане на финансови инструменти.

До момента търговията с ДЦК се извършваше на фондовата борса, а приключването на сделките ставаше само в Държавния депозитар на ценни книжа в БНБ.

"Вече всички могат да участват пълноценно на пазара на ДЦК и това е резултат от съвместните усилия на екипите на Централен депозитар и БНБ. Работихме изключително интензивно с колегите от централната банка и завършихме успешно няколко стратегически проекта с тях. Убедени сме, че те ще дадат сериозен тласък на развитието на капиталовия пазар в страната ни", каза Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

Новата връзка между Централен депозитар и Държавния депозитар на ценни книжа в БНБ позволява на инвестиционните посредници също и да съхраняват ДЦК по подсметки на крайни клиенти в Централен депозитар.

Търговията с емисии ДЦК на фондовата борса започна през ноември миналата година. Тогава с идеята да изградят стабилен пазар на държавни ценни книжа с траен интерес на инвеститорите към него, Централният депозитар и БФБ-София решиха да не начисляват такси към свои членове за търговия с този вид инструменти, ако и те съответно не таксуват своите клиенти.

15 инвестиционни посредника и банки се присъединиха към инициативата и няма да начисляват допълнителни такси на клиентите си при търговия с ДЦК.

Инициативата е отворена и всеки от останалите членове на Централен депозитар и БФБ-София може да се присъедини към нея до 30 септември 2018 г.

В резултат на друг съвместен проект с БНБ Централният депозитар ще прави плащанията по корпоративни действия в лева по-бързо и по-евтино за своите клиенти.

Прехвърлянията на парични средства по корпоративни действия ще се извършват чрез оперираната от БНБ Система за брутен сетълмент в реално време (RINGS) и ще са по всички стандарти, практики и изисквания- възможно най-рано в деня на плащане.

Така крайният клиент ще разполага възможно най-рано със средствата. Това се отнася до плащанията в лева на: лихви и/или главници по облигационни емисии; дивиденти; суми от продажба на права и ликвидационни дялове по емисии акции в лева и плащания, и по корпоративни действия с левови емисии ДЦК.

Споделяне

Още от Бизнес