ТУ-София ще обучава магистри по микротехнологии и наноинженеринг

Кандидатстването по новата специалност е отворено от 1 септември до 7 октомври

ТУ-София ще обучава магистри по микротехнологии и наноинженеринг

През предстоящата учебна година Технически университет – София стартира обучение по нова магистърска специалност „Микротехнологии и наноинженеринг“. От 1 септември до 7 октомври за нея могат да кандидатстват завършилите бакалавър в едно от следните професионални направления: Електротехника, електроника и автоматика, Комуникационна и компютърна техника, Машинно инженерство и Общо инженерство. Класирането ще бъде обявено на 8 октомври.

Заложените курсове са разработени след проведен анализ на съвременните тенденции на пазара на труда и са изцяло съобразени с нуждите на работодателите. Бъдещите магистри ще могат да избират специализация между модули “Моделиране на микро- и наносистеми”, “Технологични основи на микро- и наноситемите” или “Изпитвания на микро- и наносистеми”.

Новата магистърска специалност по „Микротехнологии и наноинженеринг“ е създадена в рамките на проект „Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ- София и създаване на нова съвместна магистърска специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда“, договор № BG051PO001-3.1.07-0048. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Факултетът по електронна техника и технологии на Технически университет – София носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката на Република България.

Споделяне

Още от България

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?