Тунелът под Петрохан - строго секретен

Единственият предложен вариант минава през защитени зони и е недопустим

Тунелът под Петрохан - строго секретен

Вариантите на трасето на тунела под прохода Петрохан, за който се говори от години, се оказаха секретни, не само за обществеността, но дори и за Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Министърът на екологията Асен Личев е поискал с писмо до агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) да му бъдат предоставени проучените варианти за трасе през прохода "Петрохан". Причината е, че в МОСВ е бил представен за оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) само един вариант на трасе, който минава през няколко защитени зони и е недопустим тъй като ще окаже отрицателно въздействие. Заради това и Личев е бил принуден да прекрати процедурата по ОВОС, каквато трябва да има.

Представянето само на едно трасе за екооценка не е приемливо, трябва да знаем всички разглеждани от пътната агенция варианти, защото е възможно да има такива, които не преминават през защитени зони, но ние не ги знаем, каза Асен Личев пред Mediapool. Той уточни, че без да бъдат представени всички варианти за избор на трасе процедурата по ОВОС няма да бъде стартирана.

Прединвестиционното проучване за тунела

Изграждането на тунел под Петрохан е от изключителна важност, защото това е най-краткият път, който свързва София с втория мост над Дунав при Видин. През годините периодично се появяваха съобщения за инвеститорски интерес и възможност за реализация на проекта чрез публично-частно партньорство. Проектът е допустим за реализиране и с европейски средства, тъй като е по направление от Трансевропейската пътна мрежа, свързващо Западна Европа с гръцкото пристанище Солун.

През 2019 г. на обединение "Петрохан 2019" беше възложено да направи прединвестиционното проучване за избор на трасе по направлението Монтана - София срещу 330 000 лв. с ДДС. В обединението влизат "Трансконсулт 22" ООД и "Университет по архитектура, строителство и геодезия - Център за научни изследвания и проектиране" ЕООД.

Съгласно договора с АПИ обединението трябваше да представи най-малко три варианта за трасе на пътя, да направи приблизителни сметки колко ще струва всеки един от вариантите, да представи силните и слабите страни на всеки един от тях, както и да даде прогноза на трафика през прохода.

Обединението предаде проекта миналата година, но пътната агенция отказа всякаква информация по него. Разработените варианти така и не бяха подложени на публично представяне и обсъждане.

Сега се оказва, че АПИ вече е избрала по кой вариант да се реализира проекта и е внесла преди парламентарните избори искане в МОСВ за откриване на процедура по ОВОС.

Именно тази процедура е прекратена от служебния министър на екологията Асен Личев на 31 май. Причината е, че част от новото трасе минава през защитени зони и има риск за птици, което е недопустимо.

Тъй като инвестиционното предложение е важно, екоминистърът праща писмо до АПИ с искане да представи всички проучени варианти за трасе през прохода "Петрохан". Според него е възможно да има предложение, което заобикаля проблемната защитената зона. Представянето от АПИ на всички разработени варианти е условието на Личев, за да възобнови процедурата по ОВОС отново, става ясно от съобщението на МОСВ.

Проектът - скоростен път с тунел от 6845 м

Решението на Личев за прекратяване на процедурата по ОВОС повдига завесата по избрания от АПИ вариант за трасе.

Той предвижда изграждането на скоростен път с дължина от 97 км и габарит Г20 - с по две ленти за движение в посока, всяка от които е широка 3.50 метра. Проектната скорост е 80 - 90 км/ч.

По-голямата част от трасето се ще реализира чрез разширение на сега съществуващия второкласен път ІІ-81.

Началото е от околовръстния път на София при пресичането с бул. "Ломско шосе". Минава се през село Волуяк, следва обход на Костинброд при новото кръгово кръстовище.

При Бучин проход се предвижда обход и ново четириклонно кръстовище за включване в третокласния път Елисейна - Своге.

Съществуващият път обхожда Берковица и село Боровци и преминава по западната граница на село Благово. Оттам минава по източната граница ж.к."Пъстрина" в Монтана и се включва в кръговото кръстовище с пътища І-1 и ІІІ-102.

Новите участъци, които предстои да бъдат изградени са при обхода на село Бучин проход, между 34 и 43 км, източният обход на село Гинци и тунелното преминаване под Стара планина.

Дължината на тунела е 6845 м - от 44 до 51 км. Поради голямата му дължина е решено тунелът да е с три криви с радиус над 3000 м. Изходът на тунела е западно от съществуващия път при село Бързия. Съоръжението е предвидено като два еднопътни тунела с по две активни ленти за движение с габарит Г20.

В инвестиционното предложение е заложено още изграждане на нови мостове над реки и виадукти.

Около 1750 дка имоти ще трябва да променят предназначението си, а площта за изключване от държавен горски фонд е 1260 дка.

Единственият вариант минава през защитени зони

Проблем за единственият предложен вариант за трасе е, че преминава през защитени зони и в близост до защитена територия, което ще окаже неблагоприятно въздействие върху околната среда.

По-голямата част от трасето на пътя попада в границите на защитени зони по "Натура 2000". Засегнатите защитени зони са "Драгоман", "Западна Стара планина и Предбалкан", "Раяновци", "Понор", "Западен Балкан" и "Берковица".

Зона "Берковица" е защитена зона с първостепенно значение за опазване на целеви видове птици, а част от трасето минава през нея. Това противоречи с плана за управление на зоната и следователно инвестиционното предложение е недопустимо, е посочено в решението на Асен Личев за прекратяване на процедурата по ОВОС.

Освен това част от трасето на пътя минава на 300 метра от защитената местност "Находище на блатно секирче - с. Бучин проход", което се очаква да окаже отрицателно въздействие върху защитената територия.

Споделяне

Още от Бизнес