Учреди се първата Асоциация на сертифициращите органи в България

Акредитираните органи за сертификация в България се обединиха и създадоха асоциация, която да представлява и защитава интересите им както на национално ниво, така и в международен план. Това стана на проведеното учредително събрание на Асоциацията на сертифициращите органи в България ("АСО България"), чийто инициатор е мултинационалната сертифицираща организация "Муди Интернешънъл" ООД.

Членове на "АСО България" са органи по сертификация, акредитирани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", която е единственият национален акредитиращ орган в страната. В Учредителното събрание участваха пет от осемте акредитирани органи за сертификация: "Муди Интернешънъл" ООД, Орган по сертификация на продукти "СЕЕ" ООД, "А ТЕСТ СЕРТ" ЕООД, Орган за сертификация на продукти с военно предназначение към Изпълнителна агенция "Изпитвания, техническа документация и оценка на съответствието", Министерство на отбраната и Сертификационен център за персонал по контрол без разрушаване към Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия.

"АСО България" ще представлява и защитава общите интереси на акредитираните органи по сертификация в България, работещи в областта на сертификация на системи за управление, персонал и продукти. Асоциацията си поставя за цел да запознае българския бизнес и участниците в свободния пазар с процесите на нотификация, акредитация, сертификация и стандартизация. "АСО България" ще съдейства на държавната администрация по отношение прилагането на нормативните механизми и изпълнение на ангажиментите за привеждане на българския пазар в съответствие с изискванията на европейския пазар, се посочва в съобщение на асоциацията.

"Муди Интернешънъл" ООД е единствената сертифицираща организация в България, член на Европейската федерация на асоциациите на сертифициращите органи (EFAC). Европейската Федерация е пълноправен член на Международния Акредитационен Форум (IAF) и Европейската организация по акредитация (EA). "Муди Интернешънъл" прехвърля членството си в EFAC на "АСО България", което означава, че от момента на своето учредяване Асоциацията е пълноправен член на EFAC.

Това дава право на членовете на "АСО България" да участват в работни групи и екипи по създаването на указанията, подобрение на процесите и правилата за акредитация и сертификация в световен мащаб.

По този начин България има възможността да участва пряко при формулиране на правилата за регулиране на европейския пазар, което ще е в полза на българския бизнес в процеса на присъединяване към Европейския съюз, се казва в съобщението на АСО.

Още от Бизнес