Указ за извънредното положение в Сърбия

Изпълняващият функциите на президент на Сърбия и председател на сръбския парламент Наташа Мичич издаде указ за специалните мерки, които се прилагат в случай на извънредно положение в страната.

1. С този указ се ограничават определени човешки и граждански свободи и права, утвърдени от конституцията на Република Сърбия, и се постановяват специални правомощия на държавните органи по време на извънредното положение.
2. Лице, което застрашава сигурността на други граждани или на републиката, може да бъде принудително отведено и задържано от МВР в служебни сгради до 30 дни. За прилагането на мерките за довеждане и задържане се взима решение, срещу което може да бъде внесена жалба пред министъра на вътрешните работи.
Лицето няма право на защитник по смисъла на Наказателния кодекс.
МВР ще осведоми семейството на лицето за прилагането на мерките отвеждане и задържане, ако това бъде възможно.
3. Министърът на вътрешните работи може временно да ограничи или забрани движението на лица на обществени места или определени райони, както и да разпореди въдворяване на определени лица, като те са задължени да се разписват всекидневно в полицията.
Министърът на вътрешните работи може да забрани всякакъв достъп до определени пространства и обекти и да забрани напускането на тези пространства и обекти без одобрение.
4. Директорът на Агенцията за информация и сигурност /БИА/ може, чрез конкретни или юридически лица, да предприеме определени мерки, които отстъпват от принципите за ненакърняване на тайната на кореспонденцията и другите средства за общуване и без решение на компетентния съд.
5. Упълномощеното служебно лице може да влиза в чуждо жилище и други помещения и без разрешение на компетентния съд, ако това е необходимо за разкриването и задържането на извършителите на престъпления с елемент на организирана престъпност, намиране на следи от тези престъпления и предмети важни за наказателно преследване.
6. Забраняват се стачките.
7. Забраняват се събиранията и други обществени прояви на граждани, за които по закон се иска разрешение от МВР.
8. Забраняват се политическите, синдикалните и други дейности, чиято цел е да се пречи и предотвратява прилагането на мерките по време на извънредното положение.
9. Забранява се информирането за причините за обявяване на извънредно положение, освен предаването на официални съобщения на компетентните държавни органи.
10. Този указ влиза в сила в деня на публикуването му в Държавен вестник на Република Сърбия.

Споделяне

Още от Балкани

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?