"Уникредит": Растежът в България тази година ще се забави до 1.5%

Не е изключено отделни български банки да имат нужда от допълнителна капитализация

Икономическият растеж през тази година ще се забави още и ще стигне около 1.5% спрямо 2% за 2011 г. Това прогнозира анализаторският екип на италианската банкова група "Уникредит", която в България притежава най-голямата българска търговска банка "Уникредит Булбанк".

Възстановяването на БВП е в ход, но протича  бавно, като в края на 2011 година БВП се очаква да стигне около 4% под равнището си от края на 2008 година. В основата на слабото вътрешно търсене е бавното възстановяване на пазара на труда и на пазара на недвижими имоти в комбинация с продължаващия натиск за редуциране на финансовата задлъжнялост на корпоративния сектор.

Солидното увеличение на нормата на спестяване и подобрените стимули за спестяване (тъй като реалните лихви по срочните депозити остават положителни) имат ключова роля, за да се обясни двуцифреният ръст на депозитите, привлечени от корпорации и домакинства през изминалата година, продължава още анализът.

Първоначално процесът беше изцяло движен от депозитите на домакинства, но през втората половина на 2011 година корпоративните депозити също започнаха да нарастват с двуцифрени темпове, тъй като ескалацията на дълговата криза в еврозоната накара фирмите да редуцират инвестициите си и да започнат да трупат резерви от ликвидност, за да посрещнат по-лесно завишените си нужди от външно финансиране.

Подобряването на перспективата пред българската икономика, което анализаторите на банката очакват втората половина на 2012 година, ще доведе до постепенно редуциране на нормата на спестяване и забавяне на ръста на депозитите, привлечени от домакинства. Като се има предвид мащабът на все още оставащото редуциране на финансовата задлъжнялост на корпоративния сектор, депозитите, привлечени от фирми, също се очаква да забавят растежа си през 2012 година.  

Спадът в търсенето в комбинация с известно затягане на стандартите за новите кредити, ограничиха ръста на кредита за домакинствата и корпорациите до около 2% на годишна база през изминалата година. Освен това някои банки решиха да редуцират част от активите си, които не са свързани с основната им дейност, чрез разпродажба или като не подновяват експозиции след изтичането на падежа на съществуващите, което допълнително ограничи ръста на кредита за реалната икономика.

Обобщено: след като достигна дъното си през 2010 ръстът на кредитите се стабилизира, макар и на много ниско равнище.

Тъй като темповете на нарастване на депозитите продължиха да изпреварват значително темповете на кредитите, в края на 2011 година банките бяха в състояние да редуцират зависимостта си от външно финансиране близо до равнищата, наблюдавани в началото на 2006 година, като по-този начин намалиха значително уязвимостта си в случай на пресъхване на кредита в еврозоната при сценарий на задълбочаване на дълговата криза.

Тази обобщена картина обаче крие значителни различия между отделните банки. Докато повечето банки имат като цяло балансирани външни позиции, където нетните външни активи са или близо до нулата, или са положителни, все още са налице ограничен брой пазарни участници, на които предстои сравнително дълъг път, преди зависимостта им от външно финансиране да бъде намалена до по-устойчиви равнища.

Неблагоприятната тенденция на влошаване качеството на активите все още не е приключила. Според основния сценарий на "Уникредит" кредитите, просрочени повече от 90 дни, ще достигнат върха си между 17.5% и 19% като дял от общо кредитите в края на 2012 или началото на 2013 година.

През 2012 година, качеството на кредитите ще бъде подложено на допълнителен тест поради забавянето на растежа в еврозоната, която остава най-значимият външнотърговски партньор за българските фирми. Другите източници на уязвимост включват все още спадащите цени на жилищата и продължаващия процес на редуциране на финансовата задлъжнялост на корпоративния сектор, особено що се отнася до финансирането, привлечено от чужбина.  

От друга страна обаче са налице няколко важни стабилизиращи фактора, смята "Уникредит". Макар и бавно реалните доходи нарастват, докато в същото време домакинствата и особено публичният сектор продължават да се характеризират със здрави консолидирани баланси.

Повечето банки продължават да поддържат на достатъчно високо равнище капацитета си за абсорбиране на загуби. Относителният дял на кредитите във валути, различни от българския лев и еврото, е по-малко от 4% от общо кредитите. Капиталовата адекватност, измерена чрез съотношението капитал от първи ред и общо капитал към рисково притеглените активи беше съответно 15.6% и 17.8% към септември 2011 год. Свръхрезервите (резерви над онези, които са необходими, за да се гарантира 100% покритие на паричната маса с чуждестранна валута), които БНБ може да използва в случай, че трябва да действа като кредитор или източник на ликвидност от последна инстанция, са над 4 млрд. лева в края на 2011 година.

Въпреки това не може напълно да се изключи сценарий, в който някои по-малко солидни пазарни играчи може да се нуждаят от капиталова подкрепа, защото, докато на консолидирано равнище българските банки са по-добре капитализирани от много други страни в ЦИЕ, не съществува яснота как точно този капитал е разпределен между отделните банки.    

Печалбите на банковия сектор останаха слаби, като възвращаемостта на капитала се очаква да остане под цената на капитала през 2011 година. Печалбата преди данъци за целия банков сектор се очаква да бъде малко над 600 млн. лева в края на 2011 година.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?