УНСС открива три научни института

УНСС открива три научни института

Три института ще бъдат открити в структурата на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) – по икономика и политики, по творчески индустрии и бизнес и по предприемачество, реши правителството по предложение на ръководството на висшето училище.

Институтът по икономика и политики ще допринесе за оптимизиране на научноизследователската дейност в университета. В него ще се извършват както дългосрочни научни изследвания, така и експертна и консултантска работа по проекти и програми с регионално, национално и международно значение. Основните цели на института ще бъдат да подпомага и провежда научни изследвания и да създава научни разработки в областта на теорията и практиката на макроикономическата политика. Институтът ще съдейства за повишаване на квалификацията на практикуващи специалисти в областта на икономиката и за трансфера на знания и опит в областта на икономическата наука между висшите училища на национално и международно равнище.

Институтът по творчески индустрии и бизнес ще осигурява научното развитие и обслужването на учебния процес в специалностите „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ към Бизнес факултета на УНСС. Развитието на т. нар. творчески (креативни) индустрии, базирани изцяло върху създаването и използването на интелектуална собственост и бизнеса с нея, са предпоставка приносът на тези индустрии в икономическия живот да бъде измерим с икономически показатели като БВП, добавена стойност, заетост, внос-износ на обекти на интелектуална собственост.

Институтът по предприемачество ще надгради и интегрира действащите научни и академични звена в областта на предприемачеството в УНСС. Научните изследвания и обучението по предприемачество са направления за интегриране на науката и преподаването с практиката, за да могат студентите да започнат собствен бизнес. Те ще спомогнат и за изграждане на нова, предприемачески ориентирана култура сред останалите студенти. Чрез създаването на Института по предприемачество ръководството на УНСС възнамерява да развие и реализира по най-добрия начин съвременната форма за изследвания, преподаване и връзка с практиката, въведена с последните промени в Закона за висшето образование.

Дейността на научните институти е в съответствие с мерките, заложени в Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2014-2020 и в Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020.

Споделяне

Още от България

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?