Според анкетата на НСИ за февруари

Увеличава се песимизмът сред бизнеса

Най-сериозната причина, спъваща стопанската дейност, е несигурната икономическа среда

Увеличава се песимизмът сред бизнеса

Стопанският климат в България през февруари се влошава и основната причина за това е несигурната икономическа среда. Това сочат анкетите на Националния статистически институт (НСИ) за февруари сред ръководителите на предприятия за техните очаквания за развитието на бизнеса им в следващите три месеца. Изследването се прави в четири основни сектора на стопанството – промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите.

През февруари 2012 г. общият показател на бизнесклимата бележи намаление спрямо равнището си от предния месец с 2.4 пункта, като конюнктурните анкети на НСИ регистрират влошаване на бизнесклимата в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите.

Единствено съставният показател "бизнесклимат в промишлеността” остава на равнището си от предните месеци. През февруари производствената активност и поръчките намаляват, а запасите от готова продукция нарастват. През следващите месеци обаче мениджърите очакват известно възстановяване на дейността.

Основният фактор, затрудняващ дейността на предприятията, остава несигурната икономическа среда, като въпреки че през последния месец се наблюдава намаление на негативното му въздействие, той остава над обичайната си средна стойност за последните десет години.

Засилва се неблагоприятното влияние на втория по тежест фактор "недостатъчно търсене в страната”.

По-голямата част от мениджърите не предвиждат промяна в равнището на продажните цени през следващите три месеца.

През февруари 2012 г. съставният показател "бизнес климат в строителството” се понижава с 2.3 пункта в сравнение с януари, което се дължи на изместване на мненията по отношение на сегашното бизнессъстояние на предприятията от "добро“ към "нормално за сезона“.

Според оценките на строителните предприемачи сегашната строителна активност намалява спрямо предния месец, но прогнозите за следващите три месеца са по-благоприятни (балансовият показател се покачва с 8.8 пункта).

Несигурната икономическа среда и финансовите проблеми продължават да са най-сериозните фактори, затрудняващи дейността в строителния бранш, следвани от недостатъчното търсене. През февруари се откроява четвърти фактор, който повлиява негативно върху дейността на предприятията - факторът "неблагоприятни климатични условия”, посочен от 43.9% от ръководителите.

Очакванията на мениджърите за продажните цени в строителството са към известно намаление през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнесклимат в търговията на дребно” се понижава с 1.9 пункта спрямо предния месец, което се дължи на влошаване на оценките на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно анкетата регистрира намален обем на продажбите през последните три месеца и увеличени стокови запаси.

В прогнозите си за развитието на бизнесситуацията обаче търговците изразяват оптимизъм, като очакванията им са за известно възстановяване на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Основните проблеми за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да са несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

През февруари съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите” се понижава със 7.6 пункта в сравнение с предния месец. Влошени са както оценките, така и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата отчита свито търсене на услуги през последните три месеца и относително умерени очаквания за следващите три месеца.

Най-сериозният фактор, затрудняващ дейността в сектора, продължава да е несигурната икономическа среда, чието негативно влияние нараства и през последния месец достига максималната си стойност (74.9%) от началото на провеждането на наблюдението в услугите. Същевременно през февруари се засилва отрицателното въздействие и на факторите "финансови проблеми” и "недостатъчно търсене”.

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?