Увеличават се гаранционните срокове в строителството

За нови пътни магистрали става 7 години, а за железопътни - 13 години

Увеличават се гаранционните срокове в строителството

Държавата повишава минималните гаранционни срокове в строителството. Целта е да се подобри качеството на изпълнение от страна на строителите и от лицата, упражняващи контрола.

Промените в Наредба 2 идват повече от година след лансирането им от тогавашния министър на регионалното развитие и настоящ заместник-министър Николай Нанков. Те са публикувани на интернет страниците на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), на ДНСК и на Портала за обществени консултации.

Най-общо се предлага минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти да бъдат увеличени с 1 до 3 години.

Новите гаранционни срокове при строителство


МРРБ се отказало от идеята си да въвежда нови световни стандарти за гаранция при строителството на магистрали. Преди повече от година тогавашният министър на регионалното развитие и настоящ заместник-министър Николай Нанков предложи срокът да бъде увеличен двойно – от сегашните 5 години на 10 години. С промените в наредбата вече се предлага гаранционният срок за изграждане на магистрали да е 7 години, колкото е най-дългият срок в света.

За изпълнен републикански път от първи и втори клас сегашният гаранционен срок се увеличава от 3 на 5 години, а за трети клас пътища се вдига от 3 на 4 години.

За реконструкция и основен ремонт на пътища от републиканската пътна мрежа минималният гаранционен срок в момента е 2 години, с проекта на наредба се предлага да стане 3 години.

Удължават се и гаранционните срокове и за всички останали дейности като ново строителство на сгради (10 години), за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения (7 години в неагресивна среда и 5 години в агресивна).

По-високи са гаранциите и за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, за вътрешни инсталации на сгради и при основен ремонт и реконструкция (5 или 7 години).

За изграждането на пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци гаранционният срок се вдига от 5 на 7 години, а за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура става 10 години.

Най-дълги са гаранционните срокове за изграждането на нови жп линии и съоръжения към тях, както и за самолетни писти и съоръжения за тях, които стават 13 години, а при ремонт – 8 години.

За изграждането на хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни, пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи гаранционният срок става 10 години, а при ремонт и реконструкция – 8 години, предвиждат още промените в наредбата.

Разрешението за ползване се издава с идентификатор на имота

Вече ще може и да се не се получават лично от възложителя поисканите от него разрешения за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта или отказ да се издадат такива документи. Става възможно те да бъдат получавани и по пощата и от упълномощено лице.


Предлага се още възложителят да представя информация за идентификатор на обекта на кадастъра, подлежащ на въвеждане в експлоатация.

Предвидено е и стандартизиране на изискваните документи за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация и служебното снабдяване с някои от тях.

Промените в Наредбата са в съответствие с приетите изменения и допълнения на Закона за устройство на територията.

 

Споделяне

Още от Бизнес