В рекламите - задължително и годишните разходи по потребителските заеми

В рекламите - задължително и годишните разходи по потребителските заеми

В рекламата за потребителския кредит трябва да се посочи не само лихвеният процент, но и годишният размер на разходите по заема. Това предвижда приетият от правителството в четвъртък проект на закон за потребителския кредит. Законът се отнася за кредити от 400 до 40 000 лева.

С приемането на закона ще се ограничат злоупотребите, свързани с липсата на информация за потребителите и ще бъде създадена система за защита срещу тях.

Договорът за кредит трябва да бъде в писмена форма, като един екземпляр от него задължително трябва да се предоставя на потребителя. Той трябва да съдържа нетна стойност на кредита; максималния размер на кредита, ако такъв е уговорен, или начините на неговото определяне; годишния размер на разходите по кредита, които потребителят трябва да направи, за да го издължи, както и условията за изплащане на заема, включително стойността, броя, периодичността и датите за погасяване на вноските.

В договора трябва да са описани още елементите на общата стойност на кредита, които не са включени в изчисляването на годишния размер на разходите, и правото на потребителя да погаси предсрочно кредита без наказателни лихви.

След сключването на договора за кредит кредитодателят не може да изисква от потребителя да извършва каквито и да е плащания, лихви, такси, комисионни и други разходи, които не са посочени в условията на договора.

Предсрочното погасяване на кредита не може да бъде отказвано от страна на банката, предвижда още проектозаконът.

Законопроектът регламентира изискванията към различните видове договори за кредит - за купуването на стоки или предоставянето на услуги; за предоставянето на кредит под формата на превишаване на текущата сметка - овърдрафт; договорите, свързани с използването на кредитна карта.

При предоставянето на кредит за придобиване на стоки кредитодателят може да развали договора и да иска връщане на стоката, ако потребителят забави дължимото плащане повече от 3 месеца. В този случай размерът на кредита ще се намалява с цената на върнатата стока, като се отчита намаляването нейната стойност.

Договорите за кредит, свързани с използването на кредитни карти, задължително трябва да съдържат информация за горната граница на заема, ако такава е уговорена, или начините за нейното определяне; условията за ползването и връщането на кредита; годишният лихвен процент и разходите, ако има такава, приложими към момента на сключване на договора, както и условията, при които те могат да бъдат променяни.

Контролът за прилагане на закона за потребителския кредит се възлага на Комисията за защита на потребителите.

Споделяне

Още от Бизнес