В рекламите - задължително и годишните разходи по потребителските заеми

В рекламите - задължително и годишните разходи по потребителските заеми

В рекламата за потребителския кредит трябва да се посочи не само лихвеният процент, но и годишният размер на разходите по заема. Това предвижда приетият от правителството в четвъртък проект на закон за потребителския кредит. Законът се отнася за кредити от 400 до 40 000 лева.

С приемането на закона ще се ограничат злоупотребите, свързани с липсата на информация за потребителите и ще бъде създадена система за защита срещу тях.

Договорът за кредит трябва да бъде в писмена форма, като един екземпляр от него задължително трябва да се предоставя на потребителя. Той трябва да съдържа нетна стойност на кредита; максималния размер на кредита, ако такъв е уговорен, или начините на неговото определяне; годишния размер на разходите по кредита, които потребителят трябва да направи, за да го издължи, както и условията за изплащане на заема, включително стойността, броя, периодичността и датите за погасяване на вноските.

В договора трябва да са описани още елементите на общата стойност на кредита, които не са включени в изчисляването на годишния размер на разходите, и правото на потребителя да погаси предсрочно кредита без наказателни лихви.

След сключването на договора за кредит кредитодателят не може да изисква от потребителя да извършва каквито и да е плащания, лихви, такси, комисионни и други разходи, които не са посочени в условията на договора.

Предсрочното погасяване на кредита не може да бъде отказвано от страна на банката, предвижда още проектозаконът.

Законопроектът регламентира изискванията към различните видове договори за кредит - за купуването на стоки или предоставянето на услуги; за предоставянето на кредит под формата на превишаване на текущата сметка - овърдрафт; договорите, свързани с използването на кредитна карта.

При предоставянето на кредит за придобиване на стоки кредитодателят може да развали договора и да иска връщане на стоката, ако потребителят забави дължимото плащане повече от 3 месеца. В този случай размерът на кредита ще се намалява с цената на върнатата стока, като се отчита намаляването нейната стойност.

Договорите за кредит, свързани с използването на кредитни карти, задължително трябва да съдържат информация за горната граница на заема, ако такава е уговорена, или начините за нейното определяне; условията за ползването и връщането на кредита; годишният лихвен процент и разходите, ако има такава, приложими към момента на сключване на договора, както и условията, при които те могат да бъдат променяни.

Контролът за прилагане на закона за потребителския кредит се възлага на Комисията за защита на потребителите.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо се стигна до хаоса с ваксинирането срещу Covid?