Външният ни дълг е 7,52 милиарда евро

Държавният и държавно-гарантиран дълг е 8,79 милиарда евро, от които 1,27 милиарда евро вътрешен и 7,52 милиарда евро външен дълг по данни на Министерство на финансите към 31 май 2004 г.

Нивото на дълга намалява със 74,4 милиона евро в номинално изражение, в сравнение с края на април. Отчетената промяна се дължи на намалението на външния дълг с 81 милиона евро в резултат на валутно-курсови разлики.

Съотношението на държавния и държавно-гарантирания дълг към брутния вътрешен продукт /БВП/ в края на май 2004 година е 45,2 на сто, което е с 0,4 процентни пункта по-ниско от регистрираното ниво месец по-рано. В състава на този индикатор делът на външния дълг е 38.7 на сто, а на вътрешния - 6,5 на сто от прогнозния БВП. През същия период на предходната година съотношението дълг/БВП е било 48.4 на сто, съставено от 42 на сто външен и 6,3 на сто вътрешен дълг.

Продължава тенденцията на постепенно нарастване на вътрешния дълг в състава на общия държавен и държавно-гарантиран дълг, пише в съобщението. В края на май вътрешните задължения са 14.4 на сто спрямо 85,6 на сто външни.

През май МФ проведе два аукциона за продажба на ДЦК на местния пазар. По време на аукционите бяха одобрени поръчки, с обща номинална стойност 32 милиона лв, от които 12 милиона лв. тримесечни съкровищни бонове и 20 милиона лв. - седемгодишни облигации.

Издължените лихви и главници по държавния и държавно-гарантирания дълг през разглеждания период са 70,7 милиона лева. От началото на годината са направени общо 843,3 милиона лв. плащания на главници и лихви. От тях 634,6 милиона лева по външния и 208,7 милиона лв. по вътрешния дълг. За периода януари - май 2004 година, плащанията в евро са доминиращи - 30,8 на сто, следвани от тези в щатски долари - 29,4 на сто и в лева - 24,8 на сто.

Към края на май 2004, размерът на изплатените задължения по дълга е с 333,1 милиона лева по-нисък от този, регистриран през същия период на предходната година. От началото на годината най-големи погашения на главници по външния дълг са били направени по отношение на брейди облигациите - 79 милиона лв., кредитите от МВФ - 73,5 милиона лв., към Парижки клуб - 42,5 милиона лв. и държавни инвестиционни заеми - 35,5 милиона лв.

През месеца е получено ново външно финансиране в размер на 5,8 милиона лв., съставено от държавни инвестиционни заеми, отпуснати от Световната банка и Европейската инвестиционна банка - 14,2 милиона лв. и държавно-гарантирани заеми - общо 11,6 милиона лв. Изплатените през май главници и лихви по външния дълг са съответно 20, 2 милиона лв. и 19,1 милиона лв. От началото на годината новоусвоените външни кредити са 323,1 милиона лева, а погасените главници са 287,7 милиона лв.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: