Външният стокообмен се сви с 27% за първото тримесечие

Външнотърговският стокообмен на България през първото тримесечие на тази година (януари – март) по предварителни данни е 13.3 млрд. лева по текущи цени. В сравнение със същия период на миналата година намалението е с 27.4 %.

Износът (FOB) за 5.5 млрд. лв. или с 23.3% по-малко от същия период на миналата година. Вносът (CIF) е за 7.8 млрд. лв., или с 30 % по-малко от предната година.

Многогодишната тенденция вносът да е по-голям от износа се запазва и в началото на 2009 година. Стойността на внесените стоки е с 43.3% по-голяма от стойността на изнесените, но намалението при вноса е по-значително.

Спадът в българската външна търговия е в синхрон с глобалния търговски спад вследствие на икономическата криза, разтърсила света.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) се запазва отрицателно от 2.4 млрд. лв., което е с 1.7 млрд. лева по-малко от салдото за първото тримесечие на 2008 година. По цени FOB/ FOB (след приспадане на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) отрицателното салдо за първото тримесечие на 2009 г. е близо 2 млрд. лева.

Основен търговски партньор на страната остават държавите от ЕС. Почти 64% от износа е насочен към Общността, а внесените стоки са близо 60% от стойността на общия внос.

Външнотърговското салдо на страната с ЕС е отрицателно, като вносът превишава износа с 1.2 млрд. лева.

Стокообменът с трети страни е за 5.1 млрд. лева и бележи спад от 31.4%, спрямо първото тримесечие на миналата година, като износът намалява с 24.7%, а вносът - с 35%. Основните ни търговски партньори са Русия, Турция, Македония и Китай, които формират над 40% от стокообмена с третите страни.

Износът за Русия и Македония намалява с над 30%, за Украйна – с 50%, а за Турция и Китай - над 60%. Вносът от тези страни също е по-малко. На фона на останалите страни намалението на вноса от Китай е незначително – 3.3%, но от Турция е с 29.4%, от Русия с над една трета, от Украйна с близо 60%, а от Македония с почти две трети.

Външнотърговското салдо (износ FOB, внос CIF) с третите страни е отрицателно от 1.2 млрд. лв.

Споделяне

Още от Бизнес