Въпроси към политическите сили от Центъра за икономическо развитие

1. Как оценявате постигнатите договорености в хода на преговорите с Европейския съюз и има ли елементи от съгласуваните позиции по преговорните глави, които бихте искали да промените? Избройте ги!
..................................................................................................................

2. Трябва ли България да приеме еврото като валута? Аргументирайте позицията си.
........................................................................................................................

3. Необходимо ли е преизчисляване на курса лев-евро и през коя година трябва да бъде направено?
Да / Не
През .......... година, защото ....................................................................................

4. Бихте ли запазили режима на валутен борд до влизането в еврозоната?
Да / Не, защото .......................................................................................................

5. Избройте трите най-важни административни мерки за по-ефективно усвояване на средства от еврофондовете, които бихте предложили?
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Макроикономическа политика и приватизация

6. Каква политика за управление на вътрешния и на външния дълг предвиждате? Избройте три конкретни действия, които ще предприемете.
..................................................................
..................................................................
..................................................................

7. Избройте трите най-важни мерки, които бихте предприели за ускоряване растежа на БВП и какъв растеж очаквате в резултат на тези мерки (моля посочете приблизителен процент годишно)?
..................................................................
..................................................................
3. ..................................................................

8. Моля опишете разходната част на държавния бюджет за най-важните пера като процент от БВП и като абсолютни числа в лева по години от 2006 до 2009?

Перо
2006
2007
2008
2009
Млн лв
% от БВП
Млн лв
% от БВП
Млн лв
% от БВП
Млн лв
% от БВП

9. Какъв бюджетен дефицит/излишък (като % от БВП) планирате по години за периода 2006-2009?

Година
Дефицит (в % от БВП)
Излишък (в % от БВП)
2006
2007
2008
2009

В случай , че е налице бюджетен излишък за какви цели ще бъде използван ?
...................................................................................................................................
10. Какво е отношението на вашата политическа сила към продължаването на приватизационния процес и възнамерявате ли да продължите раздържавяването или концесионирането на монополите и инфраструктурата? Ще приватизирате (концесионирате) ли следните предприятия и дейности в рамките на следващия мандат: (да/не/частично)

Пристанища Варна и Бургас .............................................................
Летищата София, Варна и Бургас ....................................................
ВиК дружествата в цялата страна ....................................................
АЕЦ "Козлодуй" ................................................................................
Топлофикация София ........................................................................
БДЖ .....................................................................................................

11. Имате ли намерения да приватизирате обекти в областта на здравеопазването и образованието? Ако да, каква стратегия предвиждате? Ако не, какви са вашите аргументи против?
................................................................................................................................

Фискална и данъчна политика

12. Бихте ли предприели законодателни инициативи, които да обезпечат в правно отношение продължаването на процеса на финансовата децентрализация и какви? Избройте първите три.
..................................................................
..................................................................
3. ..................................................................
13. Какви промени на ставките на основните данъци предвиждате и в каква посока? Предвиждате ли промяна на осигурителните и здравни вноски и в каква посока? Считате ли , че патентния данък следва да отпадне като форма на облагане или следва да се увеличи кръга от лица , които се облагат с него? От какво произтичат тези ваши виждания?
...................................................................................................................................

14. Предлагате ли диференцирани ставки за ДДС? За кои стоки и услуги? Защо? Предлагате ли намаляване/увеличаване на прага за регистрация по ЗДДС?
...................................................................................................................................

15. Трябва или не трябва да има данъчни преференции за големите инвеститори и защо?
...................................................................................................................................

16. Приемате ли идеята за семейното подоходно облагане и, ако да, какъв модел ще предложите?
......................................................................................................................................

17. Избройте най-важните три мерки, които ще предприемете за повишаване събираемостта на данъчните и осигурителните задължения на населението и фирмите?
..................................................................
..................................................................
3. ..................................................................

Инвестиции. Конкурентоспособност. Бизнес климат. Политика към предприятията

18. Какво ниво на преките чуждестранни инвестиции в края на следващия мандат очаквате? Посочете приблизителни суми в евро.
..........................................................................................................................................

19. Как правителство, доминирано от вашата политическа сила или с нейно участие, ще направи България по-привлекателно място за инвестиции? Избройте три конкретни пречки днес и три конкретни мерки за преодоляването им в бъдеще.
1...................................................................
2...................................................................
3...................................................................

20. Избройте три конкретни законови и административни мерки за подкрепа на българския износ, които предвиждате?
1...................................................................
2...................................................................
3...................................................................

21. Каква е прогнозата ви за състоянието на външнотърговския баланс към края на следващия мандат?
..........................................................................................................................................

22. Кои са конкурентните предимства на българските компании пред западноевропейските и в какви области изоставането им е най-чувствително?
..........................................................................................................................................

23. Много се говори за намаляването на лицензионните и разрешителни режими. Ако погледнем по-нетрадиционно на въпроса - за кои необхванати досега дейности бихте въвели лицензионен / разрешителен режим и защо?
..........................................................................................................................................

24. Избройте първите три мерки, които смятате да предприемете, за да повишите доверието в обществените поръчки, тръжните и конкурсните процедури?
1...................................................................
2...................................................................
3...................................................................

Политика по труда и човешките ресурси

25. Каква е оценката ви за днешното качество на човешките ресурси в България? Избройте три действия, които бихте предприели за подобряване на състоянието.
1...................................................................
2...................................................................
3...................................................................

26. Работниците или работодателите се нуждаят в по-голяма степен от промени в трудовото законодателство с цел гарантиране на техните интереси? В каква посока трябва да бъдат промените? Избройте трите най-важни според вас.
1...................................................................
2...................................................................
3...................................................................

27. Посочете три конкретни предложения, които бихте отправили към студент, решил да замине на студентска бригада в САЩ, за да го откажете от намерението му да остане да живее там.
1...................................................................
2...................................................................
3...................................................................

28. Каква е оценката ви за ефективността на програмите за временна заетост - от една страна от гледна точка на ангажираните лица, а от друга - за икономиката? Какви промени бихте направили?
..........................................................................................................................................

Отраслова политика

29. Как ще продължите (или защо ще прекратите) изграждането на АЕЦ "Белене" и какво трябва да бъде участието на държавата в изграждането на нови ядрени мощности?
..........................................................................................................................................

30. Удовлетворява ли ви работата на сегашния регулатор в сферата на енергетиката? Бихте ли предприели някакви промени - защо и в каква посока?
..........................................................................................................................................

31. Посочете трите най-важни законодателни и административни мерки, които бихте предприели в областта на железопътния транспорт, с цел този вид транспорт да стане по-конкурентен или атрактивен за инвеститорите?
1...................................................................
2...................................................................
3...................................................................

32. Какви конкретни стъпки бихте предприели, за да бъдат довършени в рамките на следващия мандат магистралите "Хемус" и "Тракия"?
..........................................................................................................................................

33. Необходима ли е според вас комасация на земята и защо? Какъв вариант за нейното осъществяване ще предложите? В какъв срок според вас би могла да се осъществи?
..........................................................................................................................................
34. Смятате ли, че България трябва да използва правото си на предпазна клауза, налагайки 7-годишен мораториум върху продажбата на земи на чужди граждани?
.........................................................................................................................................

35. Смятате ли, че трябва да бъдат определени секторни приоритети в икономическото развитие на България? Ако да - кои отрасли и сектори според вас трябва да се определят като приоритетни и по какъв начин държавата ще ги подпомага?
..........................................................................................................................................

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: