ВАС образува дело срещу инструкция на МВР

Върховният административен съд (ВАС) е образувал дело по жалба на Асоциацията за европейска интеграция и права на човека срещу текстове от Инструкция за реда за действие на полицейските органи при задържането на лицата в звена на МВР, за оборудване на местата за настаняване на задържани лица и реда в тях.

Според асоциацията, нормата на чл. 17, ал. 3 от инструкцията, забраняваща на задържаните лица да ползват литература, различна от религиозната, противоречи на Конституцията и на чл. 10 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, според които всеки има право на свобода на изразяването на мнения. Това включва и свободата да се получават и разпространяват информация и идеи без намеса на държавните власти.

Разпоредбата на чл. 22 от инструкцията предвижда провеждането на беседи, разговори и процесуално-следствени действия с малолетни и непълнолетни задържани лица да се извършва в присъствието на педагог или психолог и родител или настойник, когато полицейският орган намери това за необходимо. Според жалбоподателя този текст противоречи на чл. 15, ал. 4 от Закона за закрила на детето, който предвижда при работа с тези лица да присъства социален работник.

Според чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от инструкцията, всеки задържан има право на свиждане по всяко време с адвокат и представител на дипломатическата мисия, гражданин на която страна е лицето, като свиждане се разрешава от оперативния дежурен на структурното звено на МВР и със съгласието на служителя, пряко работещ с лицето. От Асоциацията посочват, че в този случай незаконосъобразно е изключена възможността за свиждане, когато защитник на задържания е негов съпруг или роднина по възходяща или низходяща линия. Освен това, поставянето на конституционно установеното право на защита в зависимост от разрешение на административен орган незаконосъобразно ограничава ефективното упражняване на това право.

Инструкцията предвижда контрол върху дейността по задържане на лица от страна на МВР или националните и териториални служби на МВР, когато има дадена писмена заповед. В жалбата пише, че на практика това би могло да означава, че задържаният би могъл да обжалва задържането си пред съд едва след издаването на заповед за задържане, което изцяло зависи от органите на МВР. Жалбоподателят твърди, че това противоречи на чл. 70, ал. 3 от Закона за МВР, според който задържаното лице има право да обжалва пред съда законността на задържането.

От ВАС съобщават, че делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание пред петчленен състав на 20 февруари.

Още от България

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?