ВАС образува дело срещу наредбата за конкурсите за магистрати

Върховният административен съд (ВАС) е образувал дело по жалба срещу наредбата за условията и реда за провеждане на конкурсите за магистрати, приета от Висшия съдебен съвет (ВСС), но не е обнародвана в "Държавен вестник". Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 5 март.

В жалбата си Иванка Попова твърди, че е нарушена разпоредбата на член 5, алинея 5 от конституцията, според който всички нормативни актове се публикуват като влизат в сила три дни след обнародването им, освен когато в тях е определен друг срок, се казва в съобщението на съда.

Съгласно член 34, алинея 1 от Закона за нормативните актове, текстът на нормативния акт, както и приемането му по надлежния ред се удостоверява от органа, който го е издал, а когато той е колективен - от неговия председател.

Според жалбоподателката, министърът на правосъдието като председателстващ ВСС не е изпълнил законоустановената процедура, а това съставлява основание за отмяна на акта.

Наредбата, която определя реда за провеждане на конкурси за младши съдии, прокурори и следователи, е от 3 декември м.г. и публикувана на интернет страницата на ВСС. Подобни конкурси се провеждат не по-малко от четири пъти годишно.

Споделяне

Още от България