Въвежда се публичен търг за малки обществени поръчки

С новата наредба за възлагане на малките обществени поръчки се въвежда и процедурата публичен търг. Тя ще се прилага, когато поръчката е дефинирана качествено и количествено и кандидат-изпълнителите ще предлагат само по-ниска от първоначално обявената тръжна цена.

Това обясни в четвъртък шефката на Агенцията по обществени поръчки Миглена Павлова, след като правителството прие наредбата, както и правилник за приложение на закона за обществените поръчки.

В наредбата възложителите се разделят на два вида - класически, които са органите на държавната и местната власт и бюджетно финансираните субекти, и секторни - търговски дружества в областта на транспорта, водоснабдяването енергетиката и пощенските услуги.

При класическите възложители, малките обществени поръчки за строителство са под 40 хил. лева, за доставки - под 15 хил.лв. и за услуги - под 10 хил. лв. Ако поръчката се изпълнява извън страната, праговете са съответно под 90 хил.лв. за строителство, под 30 хил.лв. за доставки и под 20 хил.лв. за услуги.

За секторните възложители тавана на малките поръчки при строителство е до 50 хил. лв. и съответно 100 хил. лв. извън страната, за доставките е 25 хил. и 50 хил.лв., а за услугите е 15 хил. и 30 хил.лв.

Предвидените процедури в наредбата са открит конкурс, договаряне с покана, публичен търг, борсова сделка и открит конкурс за проект.

Според Миглена Павлова, наредбата въвежда по-облекчени процедури за документите, които се представят, съкратени са и сроковете - 33 дни, в сравнение с предвидените от закона.

Павлова добави, че в правилника за приложение на Закона за обществените поръчки е включен списък от 25 стоки, които могат пряко да се договарят от възложителите, без предварителна обява, по реда на закона за стоковите борси. В списъка са зърнени стоки и хранителни продукти, горива и смазочни материали.

По думите на Павлова, цитирана от БТА, идеята е да се ограничат стоките за търгуване на борсата и да се избегне установената практика за доставка на нетипични борсови стоки.

Споделяне

Още от Бизнес