Включването на всички заинтересовани страни в проект повишава шанса за субсидия

С членството си в Европейския съюз България получи възможността да участва в европейската регионална политика. Страната ни има шанса да усвои близо 7 млрд. евро от европейските Структурни фондове. Средствата ще бъдат разпределени за проекти, които отговарят на приоритетите на седемте оперативни програми. Създаването на проект, с който да се кандидатства за получаване на безвъзмездна финансова помощ от Структурните инструменти на ЕС е процес, в който важна роля играят партньорствата с различни организации, които имат отношение към избраната в проекта цел. Затова – бъдете активни!

Договорът за отпускане на безвъзмездна финансова помощ се сключва между бенефициента и Управляващия орган или Междинното звено.

Договорът следва да съдържа следната информация:

име на кандидатаизточник на помощта (напр. от ЕФРР)размер на помощта и съфинансиранетоначална дата на проекта и дата на приключването му, предвиден период за изпълнение на проектаправила за определяне на подлежащите на финансиране разходипроцеси и условия за заявяване на плащанияпредоставяне на доклади по напредъка на проектаправила за държавни помощи (където такива са приложими)вид процедури и правила за държавна помощпредоставяне на информация и публичностпредоставяне на документацияправила за проверките на мясторегламентиране на арбитраж в случай на възникнали спорове, разрешаване на спорове и правни ресурси (където са приложими)регламентиране на случаите, при които се прекратява изплащането на безвъзмездната помощгаранциипроцес и условия за изменение и допълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна помощ

Към договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ се прилагат:

бюджет на проекта с разходи, разбити по категории и години;количествена цел и индикатори, които трябва да бъдат постигнати, с разбивка по години;гаранции (напр. пълномощно за незабавно събиране, договор за ипотека, ако такива са необходими)

В Насоките за кандидатстване по съответната обява за набиране на проектни предложения се съдържа списък на документите, които трябва да се приложат към формуляра за кандидатстване, както и образци на други необходими приложения за участие в процедурата. Те трябва да бъдат представени от бенефициента и са важно условие за подписване на договора. 

Изискваните документи могат да бъдат:

спесимен на подписудостоверения за актуално съдебно състояниеслужебни документи от данъчните и социални служби, че бенефициентът няма неизплатени публични задълженияудостоверения от органите, отговарящи за защита на околната среда, опазване на природата и управление на водитепълномощно за незабавно събиране по отношение на всяка от сметките на бенефициента договор за ипотека и удостоверение, че ипотеката е заведена в поземления регистър или в нотариалната камара на Република България, ако подобни гаранции са предвидени по закон

След сключване на договора Управляващият орган/Междинното звено публикува на интернет-страницата на съответния управляващ орган информация, която включва: име и адрес, съответно наименование и седалище на бенефициентите; дейност, за която е отпусната безвъзмездната помощ и нейния размер, както и срок за изпълнение на проекта.

Процедурата по подбор и оценка на проекти обикновено продължава от 60 до 100 календарни дни.

Партньорства и консултации ще помагат на кандидатите

За да се гарантира, че проектът действително е в съответствие с изискванията по програмата и други изисквания, кандидатстващите с проекти лица биха могли да се консултират с независими експерти и да получат съдействие, така че да превърнат идеите си в достатъчно конкретни и изпълними проекти, които ще подлежат на финансиране.

Разработване на проект в партньорство

Успешните проекти са резултат от колективно мислене. Организацията, която кандидатства с проект, трябва да се стреми да включи всички заинтересовани страни, които по някакъв начин ще бъдат повлияни от изпълнението или въздействието на планирания проект, имат пряк интерес от него или чието съдействие или опозиция могат да се окажат от решително значение за успеха или провала на инициативата. Създаването на диалог между заинтересованите страни подобрява шансовете за успех на проекта.

Всички кандидатстващи ще бъдат стимулирани на ранен етап да търсят съвет и насоки от местни и други партньори при разработването на своите проекти. Местните партньори биха могли да предоставят съвети за всички проекти по места и да съдействат на онези, които се вписват в тяхната стратегия за развитие. По-конкретно, те с готовност биха съдействали на разработващите проекта лица да обхванат нужните хора и организации при разработването на проекта, както и да покрият всички аспекти, свързани с общи теми, както и такива, свързани с други дейности в региона.

Ангажименти за равни възможности

Управляващият орган (или Междинното звено) контролира процеса по оценката. Всички проекти трябва да демонстрират ангажираност към принципа на равнопоставеност и избягването на дискриминация. Например, чрез разработване на план за действие организациите предоставят възможност за обучение на всички свои служители съгласно принципа за равнопоставеност.

Оценка на въздействието върху околната среда

Оценки на въздействието върху околната среда (ОВОС) се предприемат за всички програми и проекти, когато това се изисква нормативно и когато са възможни подобни ефекти. Това се случва след преценка на Министерството на околната среда и водите в България.

Държавни помощи

Помощта за предприятията от Структурните фондове трябва да е в съответствие с правилата за държавните помощи. Наблюдението и прозрачността на държавни помощи на национално, регионално и общинско ниво е осигурено от министъра на финансите. В съответствие с неговите правомощия, министърът на финансите е публикувал Наредба относно правилата за Наблюдение и осигуряване на прозрачност на държавите помощи.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?