ВКС ще даде указания за юридическата смяна на пола

ВКС ще даде указания за юридическата смяна на пола

Гражданската колегия на Върховният касационен съд (ВКС) образува тълкувателно решение по въпроса: "Допустимо ли е и при какви предпоставки да бъде допусната юридическа промяна на пола при установена транссексуалност на молителя?"

Става дума за казуса на К.М.Х. от Стара Загора, който иска от съда да му промени пола от "мъжки" в "женски" и да се нанесат необходимите корекции в имената.

Първите две инстанции отказват, въпреки че по делото е установява транссексуалността на човека, който иска смяната на пола. Съдът обаче твърди, че това не е достатъчно за уважаване на искането му, защото законът не го позволявал.

Магистратите обясняват, че липсват юридически предпоставки и правила, при които може да се уважи искане на транссексуално лице за промяна на вписания пол в акта за раждане.

Законът предвижда ред за промяна на данните за гражданското състояние в съставени вече актове за гражданско състояние, но не и ред за промяна на самите факти, относно които се вписват данни в тези актове.

"Обективно българско право не предвижда възможност полът да се определя по друг начин, освен въз основа на първичните полови белези и конкретно да се определя въз основа на психичния пол като съзнание за принадлежност към определен пол", се казва в решението на съда в Стара Загора.

Така казусът стига до Върховния касационен съд, който спира делото и образува тълкувателно решение.

Върховните магистрати напомнят, че българското право допуска възможността за "смяна на пола" на лицето в неговите лични документи.

В Закона за гражданската регистрация изрично е записано, че по административен ред не могат да се променят името на титуляря (с изключение на изрично предвидените в закона случаи), датата на раждане, брак или смърт и полът.

Законът приема, че е възможно да се нанесе промяна в съставен акт за гражданско състояние на лице въз основа на влязло в сила съдебно решение, допускащо промяна на първоначално вписания пол.

Съдът по правата на човека в Страсбург вече приел, че въпросът за нехарактерната полова идентификация (транссексуалността) попада в обхвата на защита на Конвенцията за защита правата на човека.

Споделяне

Още от България