Връзката между науката и бизнеса ще се заздравява със 123 млн. лева от ЕС

Шест центъра за приложни изследвания ще се правят по програмата за образование

Връзката между науката и бизнеса ще се заздравява със 123 млн. лева от ЕС

Изследвания за производство на енергия и строителни материали от отпадъци, разработване на лекарства и козметика от билки и ароматни растения, научни изследвания в областта на медицината. Това са част от дейностите, които ще се извършват в бъдещите центрове за компетентност, финансирани с пари по европрограмата за наука и образование.

Със 123 млн. лева по нея трябва да бъдат създадени 6 такива центъра, чиято цел е приложни научни разработки. Средствата са за университети и институти на БАН. Идеята е разработките на учените да се внедряват и в предприятията, а самите центрове да печелят от това.

Парите са основно за разходите по научните изследвания и оборудването на лабораториите. Предвидени са и средства за ремонт на сградите, в които учените трябва да работят. Общо за целта са отделени 12.7 млн. лева, с които ще се ремонтират помещения в университетите и институтите на БАН. По един проект се предвижда купуване на нова сграда.

Проектите приключват в края на 2023 г.

Чисти технологии

Близо 23.67 млн. лева ще получи Софийският университет "Св. Климент Охридски" за проект "Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика". Средствата са за научен център и изследвания в областта на използването на отпадъците като ресурс.

Сред целите са увеличаване на дела на ВЕИ и алтернативни енергийни източници чрез получаване на биогаз, биоетанол, биодизел, водород, енергия от ВЕЦ, възстановяване на ресурси като фосфор, ценни и редки метали, биоремедиация на утайки, почви, седименти, акумулирали токсични замърсители. Ще се разработват горивни и електролизни клетки за получаване на водород от отпадъчни води.

За строителство по проекта ще отидат близо 3.5 млн. лева. Те ще са за нова сграда с акселератор за технологично предприемачество, за оборудване на лабораторните комплекси, както и за създаване на обща информационна система.

Наука в Габрово

Друг проект в същото направление е центърът за интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии към Техническия университет в Габрово. Той получава 23.57 млн. лева от европрограмата. Там ще се правят пазарно ориентирани научни изследвания в областта на интелигентните мехатронни системи и технологии и на енергоспестяващите системи и чисти технологии, пише в обяснението по проекта.

Първият етап ще е реконструкция и модернизация на сгради и помещения, както и купуване на високотехнологично оборудване, специализиран софтуер, инструментариум и обзавеждане. Едновременно с това ще се търсят и водещи изследователи и специалисти от България и чужбина, които да работят в центъра. За строителство, ремонти и оборудване са предвидени 4.86 млн. лева - най-голямата сума за тази дейност от всички одобрени проекти. Те ще са за модернизиране на "стария сграден фонд" в Техническия университет - Габрово, в пловдивския филиал на Техническия университет - София, както и в един от факултетите на Софийския университет и на Институт по системно инженерство и роботика към БАН.

УНСС с проект за ИКТ

В областта на информационните и комуникационните технологии ще бъде подпомогнат проект на икономическия Университет за национално и световно стопанство - "Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни". Бюджетът му е 13.33 млн. лева.

В научния център освен научни изследвания трябва да се създават и технологични решения, които да се използват от фирмите. Идеята е да се предлагат услуги в областта на дигитализация на счетоводство, финанси, човешки ресурси, маркетинг, логистика, управление на поръчките, управление веригите на доставки, производство, икономика на строителството, управление на недвижимите имоти и др.

Основни потребители на услугите ще са фирми, които се нуждаят от оптимизиране, преструктуриране или въвеждане на нови цифрови процеси и дружества, които се нуждаят от съхранение и обработка на данни, пише в описанието на проекта.

Предвижда се в рамките на проекта да бъдат подкрепени и стартиращи компании на студенти и докторанти от УНСС и партньорските му организации.

По този проект са заделени най-малко средства за ремонти - около 492 000 лева. С тях преподавателската читалня в библиотеката на УНСС трябва да бъде превърната в център за данни.

Силата на билките

Проектът с най-голям бюджет от избраните по процедурата за центрове за компетентност е свързан с разработки в областта на използването на лечебни и ароматни растения. Той е на Института по органична химия с център по фитохимия към БАН. За новия научен център към него са предвидени 23.79 млн. лева.

Там ще се търсят зелени технологии за създаване на иновативни фитопродукти за медицински, козметични и хранителни цели. Сред целите са стимулиране на земеделски производители да култивират билки и ароматни растения, както и повишаване на капацитета на предприятията за козметика и хранителни добавки.

Изследванията ще са свързани и със създаването на нови лекарствени и козметични форми, базирани на природни продукти. Със 1.52 млн. лева от бюджета се планира изграждането на 5 департамента с лаборатории.

Иновативна медицина

Над 23.47 млн. лева ще получи проектът на Медицинския университет в Пловдив "Център за компетентност "Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)". Акцентът в изследванията ще е върху онкологията, онкохематологията, интензивната медицина, иновативни лекарствени носители за прицелна терапия, биоинженерни технологии и биосензори.

"По проекта ще бъде изграден Център за компетентност чрез извършване на строително ремонтни дейности и закупуване на съвременна високо специализирана апаратура. Ще бъдат реализирани 12 мащабни иновационни научно-изследователски програми, в които ще бъдат включени водещи национални и чуждестранни изследователи", пише в представянето.

За ремонт и оборудване на лабораториите са предвидени 1.55 млн. лева.

Креативни индустрии

Лаборатории за създаване на мобилни приложения с добавена, виртуална и смесена реалност, за дигитализация на нематериалното културно наследство за целите на културния туризъм, както и принт студио за графичен дизайн и такова за аудио-визуални продукти са част от дейностите по проекта за научен център в областта на креативните и рекреативните индустрии. Той е на Висшето училище по мениджмънт във Варна и е за 13.38 млн. лева.

В представянето на проекта пише, че централата на научния център ще е във Варна и за целта ще се купува 5-етажна сграда. Не е ясно обаче какво точно ще се прави в това здание и дали там ще има лаборатории. Описано е, че лаборатории ще има в партньорските организации като Националната художествена академия и Русенския университет. Те ще са за 3D заснемане, кинематика и следене на обекти, 3D дигитализация, пространствена визуализация и репродукция на обекти, студио за експериментални технологии за създаване на художествени продукти.

За купуването на сградата във Варна и ремонт на лабораториите се предвиждат около 800 000 лева от бюджета на проекта.

Споделяне

Още от България