Всички банкови кредити влизат в централния регистър

Търговските банки вече ще са длъжни да отчитат всички отпуснати от тях кредити пред централния кредитен регистър. С промяна в наредбата за централния кредитен регистър, БНБ отмени условието банките да подават информация само за кредити над 10 000 лв.

Според съобщението на Централната банка, така финансовите институции ще имат информация за пълната кредитна задлъжнялост на своите клиенти, както и на потенциалните клиенти. Според Управителния съвет на БНБ, с промяната се премахва възможността клиентите да изкривяват реалната представа за своята експозиция към банковата система чрез получаването на множество кредити под 10 000 лв., за които досега не се събираше централизирана информация.

Няма да се наблюдават единствено овърдрафти по дебитни карти под 1000 лева, ако те не излизат от категорията на редовните експозиции по критериите на БНБ. От Централната банка се обосновават, че тези овърдрафти се покриват автоматично от превода на суми по картите и в редки случаи може да се окажат необслужвани, а в същото време техният брой е значителен и докладването им ще затрудни обработката на информацията.

С промените в наредбата отпада задължението на търговските банки да докладват междубанковите вземания. Това изискване беше за вземания със срок над 30 дни. Според УС на БНБ, до момента тази информация не е представлявала интерес и някои банки дори не са я подавали с обяснението, че нямат такива депозити.

Търговските банки ще подават информация в централния регистър само в електронен вид, отпадат досегашната възможност това да става и на хартиен или магнитен носител. По този начин регистърът ще може да осигурява постоянна он-лайн информация за кредитната задлъжнялост на банковите клиенти.

Регистърът ще предоставя и разбивка по отделни експозиции на всеки един от проучваните клиенти. По настояване на търговските банки се запазва неговата функция всеки месец да изготвя информация за общата кредитна задлъжнялост на банковите клиенти и на свързаните с тях лица към банковата система.

Както и досега, търговските банки ще са длъжни да докладват в срок от 5 дни за всеки отпуснат кредит или за промяна в кредитния договор. Всеки месец те ще подават на централния регистър и информация за размера на актуалната експозиция по всеки отпуснат кредит, до окончателното му погасяване.

В понятието "клиенти" вече се включват и потенциалните банкови клиенти, за които съответната търговска банка ще може да прави проучване чрез централния регистър. С промените се прецизира и понятието "свързани лица", съобщават от БНБ.

Споделяне

Още от Бизнес