Всички европроекти през 2009 г. са подготвени незаконосъобразно

Нито една от тръжните документации за европейски проекти не е подготвена законосъобразно, се казва в доклад на Агенцията по обществени поръчки (АОП) за дейността ѝ през 2009 г.

АОП проверява документите на възложителите на поръчки, финансирани от еврофондовете, ако са над определена сума, т.нар. предварителен контрол, въведен в края на 2008 г.

През 2009 г. в агенцията са постъпили 75 проекта на документации, като в 46 от случаите е осъществен предварителен контрол. В останалите случай стойността на обявените процедури за възлагане на обществени поръчки е под установените прагове, процедурите вече са открити или проектите са одобрени за финансиране преди влизането в сила на тази законова промяна.

Първата година от изпълнението на функцията по предварителен контрол потвърждава назрялата потребност от неговото въвеждане, коментират от АОП. Важно е да се отбележи, че по нито един от проверените проекти на документации не е изразено становище за пълната му законосъобразност. Във всички случаи са установени пропуски и несъответствия със ЗОП и са отправени необходимите за тяхното отстраняване препоръки.

Процедурите се подготвят, като се допускат редица грешки в нарушение на отделни разпоредби на законодателството. Това на практика опорочава идеята за възлагане на обществената поръчка в съответствие с основните принципи на закона и поставя конкурентите в неравностойна позиция, заключват от АОП.

Според агенцията предварителният контрол трябва да се засили, въпреки че от Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие" вече заявиха, че планират да го премахнат за възложители с "чисто досие".

АОП проверява и документациите на поръчките, които се възлагат чрез пряко договаряне, без конкурс. Те варират в рамките на 19-22 % от общия брой процедури, проведени по реда на

закона. Според АОП повече от 1/5 от тези сделки се сключват в условията на относителна прозрачност и ограничена достъпност.

През 2009 г. са открити 268 процедури на договаряне без обявление, подлежащи на контрол от АОП. Най-голям дял от тях са за възлагане на обществени поръчки с обект услуги (52 %), следвани от тези за доставки (28 %) и строителство (20 %).

Законосъобразността е безспорно доказана в по-малко от половината проверени случаи. Само за 35 % от тях агенцията приема, че напълно обосновано се прилага процедурата на договаряне без обявление. В другите 65 % от случаите мотивите на възложителя и представените от него доказателства са приети за непълни или за недостатъчни за изразяване на положително становище, или в процедурата са констатирани различни по степен нарушения на законодателството в областта на обществените поръчки.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?