Всички устройствени планове стават видими на общ портал

Разрешенията за строеж вече ще се обжалват директно в съда

Всички устройствени планове стават видими на общ портал

Всички устройствени планове и техните изменения, както и разрешителните за строеж в цяла България ще бъдат качени на единен информационен портал до две години. Това предвиждат промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които бяха одобрени на второ четене от парламента в сряда, съобщи ресорната парламентарна комисия.

Докато заработи този портал, се предвижда публичните регистри и архивът на одобрените устройствени планове и техните изменения да се публикуват и поддържат в актуален вид на интернет страницата на съответното ведомство – общини и министерства. Условията и редът ще бъдат определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Издадените до влизането в сила на закона актове и документи ще се публикуват на интернет страниците на ведомствата в едногодишен срок от влизането в сила на промените в ЗУТ, решиха още депутатите.

Портал за устройство на територията

С измененията се създава информационен Портал за устройство на територията - централна, публична уеб-базирана информационна система. На нея ще бъдат публикувани проектите на устройствените планове, на техните изменения и влезлите в сила планове, на издадените разрешения за строеж и на въведените в експлоатация строежи. Платформата ще се създаде от министъра на регионалното развитие и благоустройството в двегодишен срок от влизането в сила на закона, реши парламентът.

Порталът за устройството на територията ще съдържа  раздел, в който ще се вписват физическите и юридическите лица, на които е възложено от държавата или общините да изработят проекти на устройствени планове и инвестиционни проекти, както и размера на възнаграждението им. Условията и редът за публикуване на актовете ще се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

По този начин се цели да се разреши проблема с липсата на информация за издадените разрешителни за строеж и направените частични промени в устройствените планове, които водеха до плътно застрояване и недоволство на гражданите в редица големи градове.

Единен облик на градските пространства

С промените в ЗУТ се прави опит да се реши и проблема с различната визия на жилищните сгради и кварталите.

За целта се дава възможност на общините да въвеждат изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли. Това ще става с наредба одобрена от Общинския съвет.

В нея могат да се определят допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване, надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда.

Затваряне на вратичката за ъгловите парцели

С промените в ЗУТ се затваря и законовата вратичка за значително застрояване на ъгловите парцели, което доведе до протести в София, свързани с високи сгради по бул."България" и в столичния квартал "Лозенец".

Съгласно приетите текстове предвидените с общ или с подробен устройствен план максимални интензивност и плътност на застрояване могат да се надвишават в ъгловите урегулирани поземлени имоти със свързано основно застрояване на двете странични регулационни линии, само ако и доколкото това е необходимо за покриване на калканните стени на сградите в съседните урегулирани поземлени имоти.

Височината и дълбочината на застрояването не могат да превишават тези в съседните урегулирани поземлени имоти. В тези случаи минималната задължителна озеленена площ се намалява пропорционално на увеличената плътност на застрояването, решиха депутати.

Максимални размери за преместваеми обекти

Направени са промени и в разпоредбите, свързани с преместваемите обекти. Прецизирани са дефиницията за преместваем обект, видовете преместваеми обекти и условията и реда за тяхното поставяне и премахване.

Въвеждат се изисквания с наредбите на общинските съвети да се определят максималните размери, конструктивното решение и архитектурно-художественото оформление на преместваемите обекти. Същото се отнася и за обектите, разполагащи се в поземлени имоти за времето на провеждане на обществени мероприятия – културни фестивали, спортни и атракционни прояви, благотворителни и рекламни кампании и други.

Всички преместваеми обекти, поставени по досегашния ред, трябва да се приведат в съответствие с изискванията на промените в закона в едногодишен срок от влизането му в сила, а обектите по плажовете на Черноморското крайбрежие – в тригодишен срок.

Премахването на преместваеми обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, както и на територията на морските плажове ще се извършва от органите на ДНСК, предвижда другата важна промяна в закона.

Тези промени бяха продиктувани от дискотеките на плажа, които бяха определени от лидера на НФСБ Валери Симеонов като "молове". Заради тях той влезе в конфликт с министъра на туризма, а премахването им се оказа невъзможно по сега действащия ЗУТ.

Облекчаване на административната тежест

Прецизирани са и текстовете в закона, свързани със служебния контрол от страна на ДНСК.

С отмяната на чл. 216 от ЗУТ отпада обжалването по административен ред пред началниците на районните Дирекции за национален и строителен контрол (ДНСК) на актовете на главните архитекти на общините - отказите за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и разрешенията за строеж. Те ще могат  да се обжалват пред съответния административен съд, решиха депутатите.

С промените в закона се допуска и изграждането на техническа инфраструктура – ток, вода, канал и интернет по облекчен ред при жилищното застрояване.

В преходните и заключителни разпоредби на закона са направени промени в Закона за Камарата на строителите. Те предвиждат строителството на къщи и вили до 100 кв.м да могат да се изпълняват от строители без да са вписани в регистъра на Камарата на строителите. Това изискване отпада и за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на имота – например от жилище в магазин.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?