За канализация отива 1/2 от излишъка, даден за екология

За канализация отива 1/2 от излишъка, даден за екология

Половината от средствата, които кабинетът отпусна от бюджетния излишък за екология, ще отидат за канализация, съобщиха в сряда от Министерството на околната среда и водите.

От предоставените 100 млн. лв. , които МОСВ получи от бюджетния излишък, 48 309 940 лв. са предназначени за инвестиционни проекти, свързани с канализацията, 19 101 943 лв. ще се вложат в малки водоснабдителни обекти и 12 624 612 лв. – в депа за битови отпадъци. С други 10 472 279 лв. ще бъдат финансирани пречиствателни станции за отпадни води.

Тези общо 90 508 775 лв. ще се използват за разплащане по сключени договори за проекти, одобрени с решение на Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Ще се финансират вече извършени дейности по тези проекти, актувани и одобрени от контролните органи на ПУДООС.

За оборудване на регионалните лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда са предвидени 8.5 млн. лв. от преизпълнението на приходите.

Най-малко пари - 991 225 лв., ще отидат за изграждането на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Средствата се планира да бъдат предоставени на Регионалните инспекции по околна среда и води и дирекциите на Националните паркове за актуализиране на обхвата и границите на защитените зони, по данни от Картата на възстановената собственост (КВС), за изготвяне на опис на имотите с техните площи и на координатен регистър на границите на защитените зони.

Споделяне

Още от Бизнес