За валутния курс и конкурентността

Поздравяваме Ви по повод избирането Ви за управител на Българската народна банка и Ви приветстваме във връзка с декларираните от Вас намерения за запазване на режима на Валутен борд и фиксирания курс на лева към еврото при сегашното му съотношение до приемането на България в Европейския съюз и Еврозоната.

Екипът на Института за пазарна икономика желае да Ви уведоми, че е направено изследване на факторите, въздействащи върху реалния ефективен валутен курс (РЕВК) на лева в средно- и дългосрочен период* . Анализът е изграден на базата на тримесечни данни и обхваща периода от въвеждането на Валутния борд до началото на месец април 2003 г., като са използвани съвременни иконометрични методи.

Резултатите показват, че следните индикатори: производителност на труда, условия на търговията, реални лихвени проценти на международните пазари, брутни вътрешни спестявания и преки чуждестранни инвестиции, имат силно влияние върху динамиката на реалния ефективен валутен курс.

Другата цел на това изследване е да се установи какво е въздействието на реалния ефективен валутен курс върху конкурентоспособността на българската икономика. За тази цел са изчислени два типа несъответствие (misalignment). Първият тип е текущото несъответствие** , а вторият е средно- и дългосрочното общо несъответствие ***. Резултатът от тези изчисления е, че размерът на текущото несъответствие е -0.14%, а размерът на общото равновесие е 1.77%. Основният извод е, че няма нито краткосрочно, нито значително дългосрочно несъответствие. Следователно реалното поскъпване на лева не влияе негативно на конкурентоспособността на българската икономика и е обусловено само от фундаментални фактори. Освен това тенденцията е несъответствието да намалява, т.е. в дългосрочен аспект реалният ефективен валутен курс съвпада с равновесното си равнище.

Като обобщение можем да кажем, че текущото ниво на фиксиране на курса на лева към еврото няма нужда от промяна и следователно трябва да се запази и респективно да продължат да се следват принципите на Валутния борд.

Фигура 1: Текущо несъответствие (в проценти)

Фигура 2: Дългосрочно несъответствие (в проценти)

 

* Chobanov, D. (2003) "Behavioral model of the real effective exchange rate of the Bulgarian Leva"
**Текущо несъответствие = (актуален РЕВК - Текущ равновесен РЕВК)/Текущ равновесен РЕВК
***Дългосрочно равновесие = (Актуален РЕВК - Устойчив равновесен РЕВК)/Устойчив равновесен РЕВК

Още от Бизнес

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?