Задължителни електромобили и ВЕИ-проекти в администрацията

Задължителни електромобили и ВЕИ-проекти в администрацията

Проектът на енергийна стратегия на България за периода до 2020 г. не дава действително работещи решения за постигане на европейските ангажименти на страната за увеличаване на енергийната ефективност и на електроенергията, произведена от възобновяеми източници (ВЕИ), а залага на мегаломански ядрени и хидроенергийни проекти, заявиха във вторник на пресконференция представители на екоорганизацията “За Земята“, с чието становище обаче са съгласни още редица други природозащитници.

Еколозите внесоха в Министерството на икономиката и енергетиката своето становище по енергийната стратегия, според което държавата, вместо да спуска задачи отгоре надолу, трябва да подкрепя и финансира децентрализирани, енергоефективни решения в бита, обществените услуги, индустрията, транспорта, земеделието, включително стимулирането на енергийно независими общности

В стратегията трябва да се въведе задължителното ползване на малолитражни, нискоемисионни, електро или хибридни автомобили в държавните и общински институции, предлагат еколозите. Според тях по-добър ефект от планираните нови енергийни мощности ще има задължителното внедряване на ВЕИ-инсталации в инвестиционни проекти на държавни и общински административни сгради и комплекси. По този начин, освен намаляване на вредните емисии, ще се намалят и разходите на институциите за електроенергия в дългосрочна перспектива.

Да има финансови облекчения за транспорт, ползващ възобновяеми източници на енергия, както и данъчни преференции за ползването на енергоефективни и незамърсяващи транспортни средства от държавна и местна администрация, частни компании, както и от гражданите, настояват от “За Земята“.

Според организацията е необходимо стратегията да предвиди конкретни мерки и финансиране за подпомагане на развитието на регионални и местни планове и планове на бизнеса за енергийна ефективност и независимост. Това трябва да стане чрез използване на обществените средства в енергетиката, включително и външното финансиране, но без да се разчита изцяло на кредити.

Приоритетно обаче държавата трябва да предвиди пари за разработване на научно-приложни проекти, даващи решения на местно ниво с положителен ефект върху цялата икономика.

Да се въведат и развият интелигентни електроразпределителни мрежи, оборудвани с модерна система за комуникация и автоматизация, позволяваща “отключването” на пазара на електропроизводство за малки ВЕИ-мощности, каквито биха могли да бъдат и административните и жилищни сгради, които при произведен ток над собствените им нужди да могат да го продават на обществения доставчик, предлагат еколозите.

Технологии, като системите за улавяне и съхранение на въглеродния двуокис и чисти въглищни технологии не са адекватни решения, не са подложени на оценка и обсъждане и не са приложими за България, смятат те.

Природозащитниците предлагат на Министерството на икономиката и енергетиката да оцени различни сценарии за достигане на целите, заложени в енергийната стратегия, както и да се предвидят периоди за ревизирането на документа спрямо реално постигнатите цели на определен период от време.

Споделяне

Още от Бизнес